บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สุภัทรา กลางประพันธ์

บทคัดย่อ

และแล้ววารสารหมอยาไทยวิจัยก็ได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวิชาการมาเป็นเวลา 5 ปีเต็ม สำหรับฉบับที่ 2 ของกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ในปี 2562 นั้น ยังคงเปิดรับบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกจำนวน 6 บทความ ได้แก่ สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในพิกัดยาตรีกฏุก, สมุนไพรกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, ผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาเถาวัลย์เปรียงต่ออาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม, กลุ่มอาการปวดประจำเดือน (โลหิตปกติโทษ) ตามคัมภีร์มหาโชตรัต, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง  ณ  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  และการสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง


กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพต่อไป และสุดท้ายนี้ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ อาจารย์ ดร.ปกป้อง ประยงค์ หนึ่งในสมาชิกที่ริเริ่มดำเนินการจัดทำวารสารมาด้วยกัน ขอให้คุณงามความดีที่ท่านได้กระทำมา ส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีนับจากนี้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ