วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัย นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ สำหรับวารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับแรกฉบับนี้ ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทความวิจัย 5 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง ซึ่งกองบรรณาธิการขอนำเรียนว่าบทความทั้ง 7 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้มีความหลากหลายและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยในฉบับนี้ได้นำเสนอ บทความวิชาการ 2 เรื่องได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการและการป้องกันปัญหาภาวะสุขภาพของเด็กติดเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตรวจสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของคนทำงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือพฤติกรรมการดูแลตนเองในการจัดการความเจ็บปวดของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจ และต้องเข้าใจเรื่องการจัดการความเจ็บปวด นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัยที่ใช้โปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม มาใช้กับผู้ติดโรคเอดส์ และการพัฒนารูปแบบการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในที่อื่นๆ ตามบริบทนั้นๆ

กองบรรณาธิการขอเชิญชวนเพื่อนๆชาววิทยาศาสตร์สุขภาพทุกๆ สาขา จากสถาบันการศึกษา และงานบริการสุขภาพทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ได้กรุณาส่งบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการอันมีคุณค่าของท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อให้เพื่อนๆชาววิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้อ่านอื่นๆ ทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้เจริญก้าวหน้า มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดผลลัพธ์ คือประชาชนมีสุขภาวะที่ดีถ้วนหน้า  

 

                                                                                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา

                                                                                                                                               บรรณาธิการ

Published: 01-04-2017

The Effectiveness of Health Education Program by Applying Life Skills and Social Support in Preventing HIVs Behaviors in Mattayom 2 Students in Ubon Ratchathani Province

ฐิติมา โกศัลวิตร, กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์, สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล, ขนิษฐา หล้ามาชน

45-62

Factors associated with health check up of food handler in Muangsrikai Sub-district municipality, Warinchamrab District, Ubonratchathani Province

อัญชนา แก้วไธสง, ศิริจรรยา วิเศษน้ำ, ภคิน ไชยช่วย, นัจรินทร์ เนืองเฉลิม

64-78

Knowledge related to the safety behavior of wood furniture employee at Nonkor Sub-district, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province

ชนิสรา สังฆะศรี, ชญานนท์ พิมพบุตร, นิธิ ปรัสรา, ภคิน ไชยช่วย

81-96

Local Legislation Development Model on Dengue Vector Control in Subdistrict Administrative Organization of Dangmor , Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province

มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล, วันชัย สีหะวงษ์, ธงศักดิ์ ดอกจันทร์

99-111

Pain Experience and Self Care of Pain Management in Elderly

นุสรา ประเสริฐศรี, สาวิตรี วงศ์ศรี, สุกัญญา สระแสง

33-43

Caring for the Elderly with Malnutrition

สุนทรี ภานุทัต, จำลอง ชูโต, เฉลิมศรี นันทวรรณ, อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์, ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ

1-14

Preventing health problems of childhood addicted to online games

ขวัญจิต เพ็งแป้น

16-30