การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • นัทธมน หรี่อินทร์
  • ศศิพร ขวานอก
  • ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์

บทคัดย่อ

บทนำ : ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สถานภาพทางด้านสังคม จึงมีผลต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หากไม่ได้เตรียมการณ์ล่วงหน้ามาก่อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาได้

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ บริบท ปัญหาสุขภาพ และการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2) เพื่อศึกษา ระบบ และกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยภาคีเครือข่ายและกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 823 คนการเก็บข้อมูลด้วย แบบทบทวนเอกสารและเวชระเบียน แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยทุกกระบวนการเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม

ผลการศึกษา :  1) ปัญหาสุขภาพ และการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า  เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท  ผู้สูงอายุร้อยละ 80 มีรายได้พอเพียงในการใช้จ่ายประจำเดือน มีสวัสดิการจากภาครัฐ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 414  คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่ขาดความสามารถในการดูแลตนเอง  กลุ่มติดเตียง  จำนวน 4 คน  2) ในส่วนระบบและกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนเพื่อรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มกองทุนสุขภาพวันละบาท, กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ในแต่ละชุมชน เป็นต้นซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้องและหน่วยงาน 3) ผลการสร้างพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีแผนร่วมกันของภาคีเครือข่าย ที่มีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน  เน้นให้เข้ากับบริบทของชุมชน  ซึ่งได้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินงานและสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(DHB)หนองสองห้อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

United Nations. World Population Aging. New York . United Nations ; 2007.

ศิริพันธุ์ สาสัตย์. การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล. กรุงเทพฯ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2549 .

กาญจนา ตั้งชลทิพย์. คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลังเกษียณอายุ. ในประชากรและสังคม. หน้า 108-111. กรุงเทพฯ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ; 2548 .

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ. มิสเตอร์ก็อปปี้ ; 2549 .

ไขศรี ศรีอรุณ. (2550, 14 เมษายน). การดูแลผู้สูงอายุ. ไทยรัฐ, หน้า 3.

โรงพยาบาลหนองสองห้อง.รายงานประจำปีโรงพยาบาลหนองสองห้อง. ขอนแก่น ; 2557.

กิ่งกาญจนา เมืองโคตร. การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ;2553.

ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์ และคณะ.รูปแบบการพัฒนาศักยภาพหมอชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังบนฐานสังคมและวัฒนธรรม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ;2555.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-15

Most read articles by the same author(s)