เผยแพร่แล้ว: 2019-07-19

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล

นฤมล เอนกวิทย์, นิสากร วิบูลชัย, พัชรี นุ่มแสง, สกาวรัตน์ ไกรจันทร์, นุชนาถ บุญมาศ

41-52

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

วรารัตน์ ปาจรียานนท์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, ลุนณี สุวรรณโมรา, สุพรรัตน์ ช่องวารินทร์, นวรัตน์ ภูเหิน

118-127

การพัฒนานวัตกรรมการประเมินและจัดการอาการปวดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

อนุชา ไทยวงษ์, สุจิมา ติลการยทรัพย์, จีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย, ภรรวษา จันทศิลป์, แจ่มจันทร์ รีละชาติ, อักษ์ศรา กะการดี, วรันณ์ธร โพธารินทร์, เฌอนินทร์ ตั้งปฐมวงศ์, วสันต์ ศรีแดน

167-175