นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา

ผู้แต่ง

  • อนุชา ไทยวงษ์
  • กัญญาพัชร เบ้าทอง
  • กานต์รวี โบราณมูล
  • มลฤด แสนจันทร์
  • วัชราภรณ์ ศรีโสภา

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา มักเผชิญกับผลข้างเคียงจากการรักษาที่สำคัญได้แก่  ภาวะเยื่อบุช่องปาก อักเสบ ภาวะน้ำลายแห้ง ปัญหาในการเคี้ยวกลืน และการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่สุขสบาย รับประทานอาหารได้น้อยลง และมีการติดเชื้อได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อลดหรือป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลในการสนับสนุนและสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง สาหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา โดยใช้กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ ซูคัพ ประกอบด้วย  4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การค้นหาปัญหาทางคลินิก 2) การสืบหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การพัฒนานวัตกรรม และ 4) การนานวัตกรรมไปใช้ นวัตกรรมการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย 1) แผนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา2) คู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วย   3) แฟ้มการให้ข้อมูลการดูแลตนเอง  4) สิ่งประดิษฐ์วงล้อประเมินการเปลี่ยนแปลงของ ผิวหนัง และ 5) แอปพลิเคชั่นไลน์แอดสำหรับให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล

คำสำคัญ   : นวัตกรรมการพยาบาล, หลักฐานเชิงประจักษ์, รังสีรักษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tangjaturonrasme N, Vatanasapt P, Bychkov A.Epidemiology of head and neck cancer in Thailand. Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology 2018;14(1):16-22.

Wang Y, Wu L. Prospective radiotherapy for patients with oropharyngeal carcinoma. The Lancet Oncology 2017;18(8): e425.

De Felice F, Polimeni A, Valentini V, Brugnoletti O, Cassoni A, Greco A, et al. Radiotherapy controversies and prospective in head and neck cancer: a literature-based critical review. Neoplasia 2018;20(3):227-32.

De Sanctis V, Bossi P, Sanguineti G, Trippa F, Ferrari D, Bacigalupo A, et al. Mucositis in head and neck cancer patients treated with radiotherapy and systemic therapies: literature review and consensus statements. Critical reviews in oncology/hematology 2016;100:147-66.

Ashraf M, Biswas J, Dam A, Bhowmick A, Jha JK, Sing V, Et al. Results of treatment of squamous cell carcinoma of maxillary sinus: a 26-year experience. World Journal of Oncology 2010;1(1):28-34.

Van der Molen L, Van Rossum MA, Burkhead LM, Smeele LE, Rasch CRN, Hilgers FJM. A randomized preventive rehabilitation trial in advanced head and neck cancer patients treated with chemoradiotherapy: feasibility, compliance, and short-term effects. Dysphagia 2011;26(2):155-70.

Srimahasarakham College of Nursing. Report of group discussion for developing evidence-based nursing innovations for supporting and promoting necessary self-care for radiation patientsnts. mahasarakham province; 2018. (in Thai)

Meejak A, Therawiwat M, Imamee N, Seeherunwong A. Relationship between perceived self-efficacy, social support, and self-care behavior of patients with the head and neck cancer receiving radiotherapy [dissertation]. Bangkok: Mahidol University; 2015. (in Thai)

Orem DE. Nursing: concepts of practice (6th ed.). St. Louis: Mosby; 2001.

Krirkgulthorn T, Ratchawat P, Naraphong W. Utilization of evidence-based pedagogy towards graduate identity at Boromarajonani College of Nursing Saraburi. EAU Heritage Journal 2013; 7(2): 108-19.

Taiwong A, Tilakarayasrup S, Srichanchai J, Jantasin B, Relachati C, Kakarndee A, et al. Innovative development for the assessment and management of pain using the evidence based practice. Mahasarakham Hospital Journal 2018;15(1):167-75. (in Thai)

Soukup M. The center of advanced nursing practice evidence-based practice model. Nursing Clinic of North Amesica 2000;35:301-09.

Duangkaew W, Petpichedchain W, Saesia W. Effects of supportive-educative nursing intervention on xerostomia and mucositis of patients with head and neck cancer receiving radiation. Princess of Naradhiwas University Journal 2011; 3(3):1-16. (in Thai)

Ratchawong W, Chayaput P, Kimpee S. Impact of a self-management oral care program on stomatitis in head and neck cancer patients treated with radiotherapy or radio-chemotherapy. Thai Journal of Nursing Council 2017;28(1):34-48. (in Thai)

Suwanpiwat A, Petpichetchian W, Maneewat K. The effect of the self-care program combining coconut oil pulling on oral mucositis in cancer patients receiving chemotherapy. Thai Journal of Nursing Council 2017;32(1):18-31. (in Thai)

Deklee N. Effect of oral self-care promoting program and virgin coconut oil pulling on oral mucositis in head and neck cancer patients receiving concurrent chemoradiotherapy [dissertation]. Bangkok: Chulalongkorn University;2015. (in Thai)

Lorna KM. Dental management of head and neck cancer patients treated with radiotherapy and chemotherapy. Dental Update 2012;39:135-40.

Cruz MC. Randomized controlled trial comparing virgin coconut oil and salt and soda mouthwash versus salt and soda mouthwash alone in preventing grade 2 and above radiation-induced mucositis in patients with nasopharyngeal neoplasm (VCO-PRIM STUDY). International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 2014;90(1):179-80.

Deborah BM, Janet SF, Jumin P, Carlton GB, M. Elvira PC, June E, et al. Systematic review of basic oral care for the management of oral mucositis in cancer patients. Support Care Cancer 2013;21:3165-77.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-20

Most read articles by the same author(s)