Published: 2019-07-23

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง โรงพยาบาลมหาสารคาม

ดรุณี สมบูรณ์กิจ, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, กมลรัตน์ สุปัญญาบุตร, รัชชยา มหาสิริมงคล

24-34

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้าน

ลำเจียก กำธร, โสภิต สุวรรณเวลา, เนาวรัตน์ สิงห์สนั่น

114-125

สมรรถนะการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

อรุณี ศรีสุยิ่ง, สิวาพร พานเมือง, กัญยา ทูลธรรม, สุปิยา วิริไฟ, ปาริชาติ วันชูเสริม

142-150

การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด

พัชรา สมชื่อ, มาสวรรค์ ชูหา, สุภาวดี นาคสุขุม

151-158

นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา

อนุชา ไทยวงษ์, กัญญาพัชร เบ้าทอง, กานต์รวี โบราณมูล, มลฤด แสนจันทร์, วัชราภรณ์ ศรีโสภา

159-168