การศึกษาการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศที่มารับการรักษาทีโรงพยาบาลเลย

ผู้แต่ง

  • กฤษณ์ สันธนพัฒน์กุล
  • มานิตา คนกล้า

บทคัดย่อ

ภูมิหลังการศึกษา : การฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศจัดเป็นปัญหาสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเลยต้องเสียงบประมาณและบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่ฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย : เพื่อศึกษาประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศในจังหวัดเลย และเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ,แรงจูงใจในการฉีดและหาแนวทางการในการป้องกันมิให้เกิดภาวะนี้ต่อไปในอนาคต

วิธีการศึกษา : เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบไปข้างหน้า โดยมีผู้ป่วยที่ฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศ จำนวน 41 คน ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมที่อวัยวะออกที่โรงพยาบาลจังหวัดเลย ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึง พฤศจิกายน 2558 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากการโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลงานวิจัย อาทิเช่น ข้อมูลทั่วไป,ข้อมูลประวัติการฉีด.ข้อมูลการรักษา แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ

ผลการศึกษา : ประชากรกลุ่มเสี่ยงในการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศ คือ ชายช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 34.1) .ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัว (ร้อยละ 73.2). การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 100). รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ78). อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 48.8)

บทสรุป : การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศในประชากรกลุ่มเสี่ยงอาจป้องกันมีให้เกิดภาวะนี้ต่อไปในอนาคตได้

คำสำคัญ : ฉีดสารแปลกเข้าอวัยวะเพศ, ประชากรกลุ่มเสี่ยงในการฉีดสารแปลกปลอมที่อวัยวะเพศ

 

References

Dachlan IDI. Penile granuloma caused by liquid silicone injection. Journal of the Medical Sciences (Berkala Ilmu Kedokteran). 2007;39(1).

Zickerman PM1 RC. Penile oleogranuloma among Wisconsin Hmong. WMJ. 2007 106((5):270-4.

G Pehlivanov SK, J Kazandjieva, D Kapnilov andN Tsankov. Foreign-body granuloma of the penis in sexually active individuals (penile paraffinoma). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 22(7):845-51.

Tack Lee HRC, Young Tae Lee and Yong Hui Lee. Parafinoma of the Penis. Yonsei Medical Journal1994;35(3):344-8.

Moon DG1 YJ, Bae JH, Han CS, Kim YK, Kim JJ. Sexual function and psychological characteristics of penile paraffinoma. Asian J Androl. 2003 5(3):191-4.

Inn FX1 IF, Ali MF, Ih R, Z Z. Penile Augmentation with Resultant Foreign Material Granuloma and Sequalae. Malays J Med Sci. 2012 19(4):81-3.

Bayraktar N1 BI. Penile Paraffinoma. Case Rep Urol. 2012;2012

De Siati M1 SO, Di Fino G, Liuzzi G, Massenio P, Sanguedolce F, Carrieri G, Cormio L. An unusual delayed complication of paraffin self-injection for penile girth augmentation. BMC Urol. 2013

Ciancio SJ1 CM. Penile salvage for squamous cell carcinoma associated with mineral oil injection. J Urol. 2000;164(5):1650.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-02