การเกิดภาวะน้ำเหลืองรั่วหลังการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ รายงานผู้ป่วยและการ ทบทวนงานวิจัย

ผู้แต่ง

  • วิเชียร มลอยู่พะเนา

บทคัดย่อ

การเกิด chylous  leakage  หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่การรักษาใช้การรักษาโดยวิธีอนุรักษ์  การผ่าตัดมักทำในกรณีเป็น high  volume leak  หรือการรักษาโดยวิธีอนุรักษ์ล้มเหลว การรายงานผู้ป่วยทั้งสองรายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่มีการรายงานผู้ป่วยที่เกิดภาวะน้ำเหลืองรั่วหลังการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งจากรายงานผู้ป่วยทั้งสองรายของผู้วิจัยพบว่าสามารถรักษาได้สำเร็จด้วยวิธีอนุรักษ์ทั้งสองรายและจากการทบทวนการรายงานผู้ป่วยของผู้วิจัยรายอื่นพบว่าจากผู้ป่วยทั้งหมด15รายสามารถรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์สำเร็จ 13 รายต้องรักษาโดยการผ่าตัด 2  ราย

คำสำคัญ : ภาวะน้ำเหลืองรั่วหลังการผ่าตัด , ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

References

Staats BA , Ellefson RD , Budahn LL, Dines DE , Prakash UB, Offord K .The lipoprotein profile of chylous and nonchylous pleural effusions. Mayo clin Proc ; 1980 . 55(11):700-704

G.L.F. Caluwe,M.-R.G.S. Christiaens.Chylous leak:A rare complication after axillary lymph node dissection .Acta chir belg; 2003.103:217-218

Eiji Nakajima, Hiroji Iwata,Takushi Iwase,Hiroshi Murai,Mituhiro Mizutani, Shigeto Miura,and Harubmi Kato. Four cases of chylous fistula after breast cancer resection . Breast cancer research and treatment ; 2004. 83:11-14

G. Sakman,C. K. Parsak,O. Demircan. A rare complication in breast cancer surgery : Chylous fistula and its treatment.Acta chir belg ;2007.107:317-319

Wenbin Zhou,Yiqun Liu,Xiaoming Zha,Wei Zheng,Lin Chen,Xiju Xie, et al.Management of chylous leakage after breast surgery: Report of four cases. Surg Today ;2011. 41:1639-1643

John Taylor,Samira Jayasinghe,Ludger Barthelmes,Mike Chare. Chyle leak following axillary lymph node clearance – a benign complication : Revie of the literature. Breast Care ; 2011.6:130-132

Jong Min Baek,Jin A Lee, Yu Hee Nam, Gi young Sung ,Do sang Lee,Jong Man Won. Chylous leakage :A rare complication after axillary lymph node dissection in breast cancer and surgical management.J Breast Cancer ; 2012 .15(1):133-134

ACCh an,MS, ASarojah,MS.Chylous leakage post mastectomy and axillary clearance:clinical aspect, causes and review of literature. Med J Malay 201 3 ;68 (3): 262-263

Elena Gonzalez-Sanchez-Migllon, Jose Aguilar-imenez, Jose Andres Garcia-Marin , and Jose Luis Aguayo-Albsini. Chylous fistula following axillary lymphadenectomy:Benefit of Octreotide treatment.Case Reports in Surgery ; 2016 .2016:1-3

J.D. Daggett, A.W.Watt , P.D smith. Chyle leakage following right axillary lymph nodes dissection :A case report and review of current literature. International Journal of Surgery Case reports 2016;20:68-73

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-03