การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง

Main Article Content

กฤตพงศ์ สมบูรณ์
ศิริพร คำสะอาด

บทคัดย่อ

ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้องเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต โดยพบอุบัติการณ์ตั้งแต่ 0.24 ถึง 1.66 episodes per patient-year


วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาระบาดวิทยา ชนิดของเชื้อ ลักษณะทางคลินิกของภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การรักษาล้มเหลว ในหน่วยล้างไตทางหน้าท้องทั้ง 5 หน่วยในจังหวัดกาฬสินธุ์


ระเบียบวิธีวิจัย : เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง โดยทบทวนเวชระเบียนจากหน่วยล้างไตทางหน้าท้อง 5 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ยางตลาด กมลาไสยและสมเด็จ ในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง ที่ได้รับการวินิจฉัยระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่30 กันยายน 2560ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เลขที่014/2017Eวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ผลการวิจัย : พบว่าอุบัติการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้องคิดเป็น0.35episode per patient-year อายุเฉลี่ย 56 ปี (22-83 ปี) ระยะเวลาการล้างไตทางหน้าท้องตั้งแต่แรกจนเกิดติดเชื้อ คือ 647.5 วัน (12-2,918 วัน) โดย128 เหตุการณ์ของการตรวจเพาะเชื้อพบว่า ไม่พบเชื้อ 70 (54.6%), พบเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก 29 (22.6%), เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 27 (21.0%) เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่พบบ่อยคือStaphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureusและ Streptococcus group D-not enterococciโดยพบ 9 (16.0%), 5 (8.9%) และ 5 (8.9%) ตามลำดับ ส่วนเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่พบบ่อย ได้แก่ Escherichia coli, Klebsiellapneumoniaeโดยพบ 13 (23.2%), 8 (14.2%)ตามลำดับ ผลการรักษาพบว่าการรักษาล้มเหลว 42 เหตุการณ์ (32.3%)จากการวิเคราะห์แบบ multivariable analysis พบ 2 ปัจจัยที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อผลการรักษาล้มเหลว ได้แก่ จำนวนเม็ดเลือดขาวจากการตรวจน้ำยาล้างไตทางหน้าท้องในวันที่ 3 ที่ระดับตั้งแต่ 1,090 เซลล์ต่อลบ.มม. (Odd ratio 6.28; 95%CI 2.43-16.21, p<0.001)และปริมาณปัสสาวะของผู้ป่วยที่น้อยกว่า 200 ซีซีต่อวัน (Odd ratio 3.51; 95%CI 1.46-8.42, p=0.005)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Liu FX, Gao X, Inglese G, Chuengsaman P, Pecoits-Filho R, Yu A. A global overview of the impact of peritoneal dialysis first or favored policies: An opinion. Perit Dial Int 2015;35(4):406–20.

Akoh JA. Peritoneal dialysis associated infections: An update on diagnosis and management. World J Nephrol 2012;1(4):106.

Higuchi C, Ito M, Masakane I, Sakura H. Peritonitis in peritoneal dialysis patients in Japan: a 2013 retrospective questionnaire survey of Japanese Society for Peritoneal Dialysis member institutions. Ren Replace Ther 2016;2(1):2.

De Vriese AS, Mortier S, Lameire NH. What happens to the peritoneal membrane in long-term peritoneal dialysis? Perit Dial Int 2001;21(SUPPL. 3):12–5.

Davies SJ, Bryan J, Phillips L, Russell GI. Longitudinal changes in peritoneal kinetics : the effects of peritoneal dialysis and peritonitis. Nephrol Dial Transpl 1996;11(3):498–506.

Brown EA, Van Biesen W, Finkelstein FO, Hurst H, Johnson DW, Kawanishi H, et al. Length of time on peritoneal dialysis and encapsulating peritoneal sclerosis: position paper for ISPD. Perit Dial Int 2009;29(6):595–600.

Tantivess S, Werayingyong P, Chuengsaman P, Teerawattananon Y. Universal coverage of renal dialysis in Thailand: Promise, progress, and prospects. BMJ 2013;346(1):1–6.

Kanjanabuch T, Chancharoenthana W, Katavetin P, Sritippayawan S, Praditpornsilpa K, Ariyapitipan S, et al. The incidence of peritoneal dialysis-related infection in Thailand: a nationwide survey. J Med Assoc Thai 2011;94 Suppl 4(9):s7–12.

Tangcharoensathien V, Witthayapipopsakul W, Panichkriangkrai W, Patcharanarumol W, Mills A. Health systems development in Thailand: a solid platform for successful implementation of universal health coverage. Lancet 2018;391(10126):1205–23.

Changsirikulchai S, Sriprach S, Thokanit NS, Janma J, Chuengsaman P, Sirivongs D. Survival Analysis and Associated Factors in Thai Patients on Peritoneal Dialysis Under the PD-First Policy. Perit Dial Int 2018;38(3):172–8.

Fang W, Ni Z, Qian J. Key factors for a high-quality peritoneal dialysis program — The role of the pd team and continuous quality improvement. Perit Dial Int 2014;34:S35–42.

Barretti P, Doles JVP, Pinotti DG, El Dib R. Efficacy of antibiotic therapy for peritoneal dialysis-associated peritonitis: A proportional meta-analysis. BMC Infect Dis 2014;14(1).

Li PK, Szeto CC, Piraino B, Arteaga J De, Fan S, Figueiredo AE, et al. ISPD Guidelines / Recommendations Ispd Peritonitis Recommendations : 2016 Update on Prevention and Treatment. Perit Dial Int 2016;36(5):481–508.

Rope R, Nanayakkara N, Wazil A, Dickowita S, Abeyeskera R, Gunerathne L, et al. Expanding CAPD in Low-Resource Settings: A Distance Learning Approach. Perit Dial Int 2018;38(5):343–8.

Ye H, Zhou Q, Fan L, Guo Q, Mao H, Huang F, et al. The impact of peritoneal dialysis-related peritonitis on mortality in peritoneal dialysis patients. BMC Nephrol 2017;18(1):1–9.

Tian Y, Xie X, Xiang S, Yang X, Lin J, Zhang X, et al. Risk factors and outcomes of early-onset peritonitis in Chinese peritoneal dialysis patients. Kidney Blood Press Res 2017;42(6):1266–76.

Nessim SJ, Bargman JM, Austin PC, Nisenbaum R, Jassal S V. Predictors of peritonitis in patients on peritoneal dialysis: Results of a large, prospective Canadian database. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4(7):1195–200.

Miles R, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, Wiggins KJ, et al. Predictors and outcomes of fungal peritonitis in peritoneal dialysis patients. Kidney Int 2009;76(6):622–8.

Kofteridis DP, Valachis A, Perakis K, Maraki S, Daphnis E, Samonis G. Peritoneal dialysis-associated peritonitis: clinical features and predictors of outcome. Int J Infect Dis 2010;14(6):e489–93.

Tian Y, Xie X, Xiang S, Yang X, Zhang X, Shou Z, et al. Risk factors and outcomes of high peritonitis rate in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: A retrospective study. Medicine (Baltimore) 2016;95(49):e5569.

Chow KM, Szeto CC, Cheung KK, Leung CB, Wong SS, Law MC, et al. Predictive Value of Dialysate Cell Counts in Peritonitis Complicating Peritoneal Dialysis. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1(4):768–73.

Tantiyavarong P, Traitanon O, Chuengsaman P, Patumanond J, Tasanarong A. Dialysate White Blood Cell Change after Initial Antibiotic Treatment Represented the Patterns of Response in Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis. Int J Nephrol 2016;8.

Htay H, Cho Y, Pascoe EM, Darssan D, Nadeau-Fredette A-C, Hawley C, et al. Center Effects and Peritoneal Dialysis Peritonitis Outcomes: Analysis of a National Registry. Am J Kidney Dis 2018;71(6):814–21.

Brown MC, Simpson K, Oshawa LH, Kerssens JJ, Mactier RA. Peritoneal Dialysis-Associated Peritonitis Rates and Outcomes in a National Cohort Are Not Improving in the Post-Millennium (2000 - 2007). Perit Dial Int 2011;6(11):639–50.