สวัสดีครับชาวสาธารณสุขทุกท่าน วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม   – เมษายน 2562 ผ่านมา 15 ปีแล้วที่ทีมได้พัฒนาคุณภาพวารสารอย่างเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 และเป้าประสงค์คือ กลุ่ม 1 ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งในส่วนของเนื้อหาวารสารฉบับนี้ ก็มีผลงานที่น่าสนใจมากเกือบยี่สิบเรื่อง อาทิเช่นผลงานเรื่องการศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผลงานนำเสนอภาคภาษาอังกฤษเรื่อง Local Infiltration Analgesia (LIA) technique for pain control after total Joint replacement surgery จากโรงพยาบาลมหาสารคาม และผลงานวิจัยการแพทย์ พยาบาล รวมทั ้งกรณีศึกษาทางการพยาบาล ที่น่าสนใจ ซึ่งทุกผลงาน               สามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติและพัฒนางานได้เป็นอย่างดีท้ายสุด ทีมงานขอฝากและให้บอกต่อประชาชนคนใกล้ชิดด้วยความห่วงใยอันเนื่องมาจาก ช่วงนี ้อากาศแปรปรวน เป็นช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะปีนี้อากาศเริ่มร้อนเร็วกว่าทุกปีและร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน ส่งผลให้โรคที่เกิดในช่วงอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคอย่างมาก โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ยิ่งพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้ำ บุคลากรด้านสาธารณสุขเราจึงควรบอกต่อกันให้ระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่่มเป็นพิเศษ และยึดหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆ “กินร้อน ช้อนกลาง ” คือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หากยังไม่กิน ต้องเก็บในตู้เย็นหรืออุ่นให้ร้อนก่อนกิน ใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั ้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม ดื่มน้ำที่สะอาด เป็นการใส่ใจในเบื้องต้น ครับ
                                                                                                                        นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม
                                                                                                                                       บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-11-25

ลักษณะผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยในกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร

กาญจนา เจริญธัญรักษ์, อภิรดี สิงห์แจ่ม, จิตติมา แสงสุวรรณ

32-43

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอน ในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์

อุมาสวรรค์ ชูหา, สุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์, ธีรเสฏฐ์ ศิราธนานนท์, เพชรไพลิน พิบูลย์เกษม, ศิริภัททรา จุฑามณี

176-182