การเยี่ยมบ้าน: บทบาทพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ผู้แต่ง

  • นิสากร วิบูลชัย
  • ชาติ ไทยเจริญ

คำสำคัญ:

บทบาทพยาบาล, การเยี่ยมบ้าน, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

การเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้านที่มุ่งเน้นการพยาบาลเพื่อ ตอบสนองกับปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการและครอบครัวโดยปฏิบัติการพยาบาลผสมผสานเป็นองค์รวมด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิจำเป็นต้องมีสมรรถนะเฉพาะด้านในการประยุกต์องค์ความรู้และทักษะการดูแลที่เหมาะสมในการเยี่ยมบ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในระยะก่อนเยี่ยม ขณะเยี่ยม และหลังเยี่ยม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเยี่ยมบ้าน ส่งผลให้ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนได้รับการดูแลที่บ้านอย่างครอบคลมุทั้งในมิติทางกาย ใจ จิตวิญญาณและสังคม

References

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค. คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://w2.med.cmu.ac.th/nd/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_04032020.pdf

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย. ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 08 / 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพที่บ้านในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://tmc.or.th/covid19/

WHO. Naming the coronavirus disease (COVID-2019) and the virus that causes it. 2020 [cited May 1st, 2020]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)and-the-virus-that-causes-it

Ong SWX, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MSY, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. JAMA 2020 ; 323(16) : 1610-1612.

Yung CF, Kam KQ, Wong MSY, Maiwald M, Tan YK, Tan BH, et al. Environment and personal protective equipment tests for SARS-CoV-2 in the isolation room of an infant with infection. Ann Intern Med 2020;Apr 1:M20-0942.

วรณัน ประสารอธิคม. แนวคิดการดูแลสุขภาพที่บ้าน (concept of home care). 2557 [เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://med.mahidol.ac.th/um/sites/ default/files/public/pdf/

สุรีย์ ธรรมิกบวร. การพยาบาลเพื่อการดูแลที่บ้าน: เกณฑ์การเยี่ยมบ้าน. ม.ป.ป. [เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/ knowledgedetail/1424052939.pdf

สายพิณ หัตถีรัตน์. การบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน (home health care). เอกสารประกอบการสอน. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://med.mahidol.ac.th/fammed/sites/default/files/public/pdf/HHC.pdf

โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก, วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์. การเยี่ยมบ้าน: พยาบาลชุมชนยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2562 ; 42(4) : 140-148.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-15