ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีน ระหว่างตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • อดิศักดิ์ ไวเขตการณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

คำสำคัญ:

เมทแอมเฟตามีน, สตรีตั้งครรภ์, ภาวะแทรกซ้อน

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งในมารดาและทารก ในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีนขณะตั้งครรภ์

          รูปแบบและวิธีวิจัย : เป็นการศึกษาเปรียบเทียบแบบวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพและไม่เสพสารเมทแอมเฟตามีนที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมกราคม 2564 สตรีตั้งครรภ์ที่มีผลบวก และ ลบ ของการตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะถูกจัดเป็นกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมตามลำดับ ข้อมูลทั่วไป ผลลัพธ์การคลอดของมารดาและทารกของทั้งสองกลุ่มถูกรวบรวมโดยวิธีรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนและนำมาวิเคราะห์ผล

          ผลการศึกษา : มีสตรีตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าศึกษา จำนวน 236 ราย ถูกรวบรวมเข้าการศึกษา กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมี จำนวน 59 และ 177 ราย, ตามลำดับ ข้อมูลพื้นฐานของทั้งสองกลุ่มมีลักษณะใกล้เคียงกัน พบว่าสตรีกลุ่มศึกษามีค่าดัชนีมวลกาย, ฝากครรภ์เฉลี่ย อายุครรภ์เฉลี่ย และร้อยละความเข้มข้นเลือดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (24.3/27.3 กิโลกรัมต่อตารางเมตร, 5.8/10.8 ครั้ง, 37.3/38.3 สัปดาห์ และ 35.0/37.5) ตามลำดับ คลอดก่อนกำหนดและภาวะครรภ์เป็นพิษของกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (OR 0.04; 95%CI, 0.04-0.16 และOR 0.42; 95%CI, 0.005-0.35) ทารกในกลุ่มศึกษามีน้ำหนักแรกเกิดและอุณหภูมิกายน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (2,772/3,081 กรัม และ 36.7/37.0 องศาเซลเซียส) ทารกในกลุ่มศึกษามีจำนวนวันนอนโรงพยาบาลมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (7.5/3.0 วัน ) คะแนนแอพกาที่ 1 นาที วิธีการคลอด และภาวะตกเลือดหลังคลอดของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          สรุปผลการศึกษา : การเสพสารเมทแอมเฟตามีนในระหว่างตั้งครรภ์ทำให้สตรีตั้งครรภ์น้ำหนักตัวน้อย คลอดก่อนกำหนด เกิดครรภ์เป็นพิษ มีภาวะซีด ทารกน้ำหนักตัวน้อย อุณหภูมิแรกคลอดต่ำและนอนโรงพยาบาลนานขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2010 National Survey on Drug Use and Health: Summary of national findings: NSDUH Series H-41, DHHS Publication No. SMA 11-4658.

Thaithumyanon P, Limpongsanurak S, Praisuwanna P, Punnahitanon S. Perinatal effects of amphetamine and heroin use during pregnancy on the mother and infant. J Med Assoc Thai 2005; 88: 1506-13.

Thamkhantho M, Obstetric Outcomes of Amphetamine Misapplication duration Pregnancy. J Med Assoc Thai 2018; 101: 1680-5.

Cunningham FG, Lenovo JK, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics.25th ed. New York: McGraw-Hill, 2018: 234-52.

National Institute on Drug Abuse. Methamphetamine 2019. [Cited 2021 Mar 25]. Available from: //www.drugabuse.gov/publications/research-reports/methamphetamine/overview

Palanuvej C, Issaravanich S, Rungphitackchai B, Chinveschakitvanich V, Danthamrongkul V. Chemical Analysis of Illicit Amphetamines. Thai J Hlth Resch 1997; 2: 73-80.

Thaithumyanon P, Limpongsanurak S, Praisuwanna P, Punnahitanon S. Impact of prenatal illicit drug exposure on the mother and infant. Chula Med J 2004; 48: 235-45.

Wright TE, Schuetter R, Tellei J, Sauvage L. Methamphetamines and pregnancy outcomes. J Addict Med 2015; 9: 111-7.

Wu M, Lagasse LL, Wouldes TA, Arria AM, Wilcox T, Derauf C, et al. Predictors of inadequate prenatal care in methamphetamine-using mothers in New Zealand and the United States. Matern Child Health J 2013; 17: 566-75.

Committee Opinion No. 479. Methamphetamine abuse in women of reproductive age. Obstet Gynecol 2011; 117: 751-5.

Homsup P, Phaloprakarn C, Tangjitgamol S, Manusirivithaya S. Maternal characteristics and pregnancy outcomes among illicit drug-using women in an urban setting. Taiwan J Obstet Gynecol 2018; 57: 83-8.

Gorman MC, Orme KS, Nguyen NT, Kent EJ 3rd, Caughey AB. Outcomes in pregnancies complicated by methamphetamine use. Am J Obstet Gynecol 2014; 211: 429.e1-4.

Good MM, Solt I, Acuna JG, Rotmensch S, Kim MJ. Methamphetamine use during pregnancy: maternal and neonatal implications. Obstet Gynecol 2010; 116: 330-4.

Robert R., Michael FG, Charles JL, Joshua AC, Thomas RM, Robert MS. Substance abuse in pregnancy. In Creasy and Resnik’s maternal-fetal medicine. 8th ed, Elsevier. Philadelphia, 2019; 1254-5.

Fox R, Kitt J, Leeson P, Aye CYL, Lewandowski AJ. Preeclampsia: Risk Factors, Diagnosis, Management, and the Cardiovascular Impact on the Offspring. J Clin Med 2019 4;8 :1625.

Suriyaprom K, Tanateerabunjong R, Tungtrongchitr A, Tungtrongchitr R. Alterations in malondialdehyde levels and laboratory parameters among methamphetamine abusers. J Med Assoc Thai 2011; 94: 1533-9.

Ganapathy V V, Prasad PD, Ganapathy ME, Leibach FH. Drugs of abuse and placental transport. Adv Drug Deliv Rev 1999; 38: 99-110.

Chomchai C, Na Manorom N, Watanarungsan P, Yossuck P, Chomchai S. Methamphetamine abuse during pregnancy and its health impact on neonates born at Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004; 35: 228-31.

Shah R, Diaz SD, Arria A, LaGasse LL, Derauf C, Newman E, et al. Prenatal methamphetamine exposure and short-term maternal and infant medical outcomes. Am J Perinatol 2012; 29: 391-400.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-01