ประสิทธิภาพของ renal angina index เพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ

ผู้แต่ง

  • สุรัสวดี พิทักษ์ลิมนุวงศ์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

คำสำคัญ:

ไตวายเฉียบพลัน, renal angina index, ช็อกจากการติดเชื้อ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : ศึกษาประสิทธิภาพของ renal angina index (RAI) เพื่อทำนายการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรงในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (severe sepsis-associated acute kidney injury, S-AKI)

          รูปแบบและวิธีวิจัย : การศึกษาแบบ cross-sectional study เก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ปี 2557-2563 ในผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี ที่วินิจฉัยภาวะติดเชื้อรุนแรง (severe sepsis) และภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (septic shock) ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติเด็กโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลแรกรับเพื่อประเมิน RAI กำหนด RAI>8 [ANG(+)] และเก็บข้อมูลวันที่ 3 เพื่อประเมินภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง(day3 S-AKI) ตามเกณฑ์ KDIGO 2012 ระยะ 2 และ 3

          ผลการศึกษา : ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ศึกษา 234 ราย ความชุกของ day3 S-AKI ร้อยละ 47.9 โดยกลุ่ม [ANG(+)] เกิด day3 S-AKI มากกว่ากลุ่ม [ANG(-)] (p<0.001) ดังนั้น RAI>8 เพิ่มความเสี่ยงของ day3 S-AKI พบว่าค่า RAI มี diagnostic OR 60.2 sensitivity ร้อยละ 98.2 specificity ร้อยละ 54.1 positive predictive value(PPV) ร้อยละ 66.3 negative predictive value(NPV) ร้อยละ 97.1 และ AUC=0.76

          สรุปผลการศึกษา : ค่า RAI เป็นเครื่องมือที่มีความไวและความเป็นไปได้ในการใช้ทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรงในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Natalja L. Stanski, Hector R. Wong Rajit K. Basu Natalie Z. Cvijanovich, Julie C. Fitzger-ald, Scott L. Weiss, Michael T. Bigham, Parag N. Jain, Adam Schwarz, Riad Lutfi, Jeffrey Nowak, Geoffrey L. Allen, Neal J. Thomas, Jocelyn R. Grunwell, Michael Quasney, Bereketeab Haileselassie, Lakhmir S. Chawla and Stuart L. Goldstein. Recalibration of the Renal Angina Index for Pediatric Septic Shock. Kidney International Reports. 2021;6:1858-1867.

Katja M. Gist, DO, MSc; David T. Selewski, MD, MS; John Brinton, PhD; Shina Menon, MD; Stuart L. Goldstein, MD; Rajit K. Basu, MD, MS. Assessment of the Independent and Synergistic Effects of Fluid Overload and Acute Kidney Injury on Outcomes of Critically Ill Children. Renal Care. 2020;21:170-177.

Kaddourah A, Basu RK, Bagshaw SM, Goldstein SL; AWARE Investigators. Epidemiology of Acute Kidney Injury in Critically Ill Children and Young Adults. N Engl J Med. 2017;376:11-20.

Sadudee Peerapornratana, Carlos L. Manrique-Caballero, Hernando Go ´mez and John A. Kellum. Acute kidney injury from sepsis: current concepts, epidemiology, pathophysiology, prevention and treatment. Kidney International Reports. 2019;96:1083-1099.

Basu RK, Zappitelli M, Brunner L, Wang Y, Wong HR, Chawla LS, Wheeler DS, Goldstein SL. Derivation and validation of the renal angina index to improve the prediction of acute kidney injury in critically ill children. Kidney Int. 2014;85:659-667.

คณะอนุกรรมการกุมารเวชบำบัดวิกฤต.แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงและแบบที่มีภาวะช็อก พ.ศ.2561 (clinical practice guideline for man-agement of pediatric severe sepsis and septic shock 2018).ประเทศไทย: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย; 2561.

Basu RK, Kaddourah A, Goldstein SL; AWARE Study Investigators. Assessment of a renal angina index for prediction of severe acute kidney injury in critically ill children: a multicentre, multinational, prospective observational study. Lancet Child Adolesc Health. 2018;2:112-120.

Abbasi A, Mehdipour Rabori P, Farajollahi R, Mohammed Ali K, Ataei N, Yousefifard M, Hosseini M. Discriminatory Precision of Renal Angina Index in Predicting Acute Kidney Injury in Children; a Systematic Review and Meta-Analysis. Arch Acad Emerg Med. 2020;8:e39.

Schlapbach LJ, Straney L, Bellomo R, MacLaren G, Pilcher D. Prognostic accuracy of age-adapted SOFA, SIRS, PELOD-2, and qSOFA for in-hospital mortality among children with suspected infection admitted to the intensive care unit. Intensive Care Med. 2018;44:179-188.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30