พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่รับรักษาไว้ในโรงพยาบาลบรบือ

ผู้แต่ง

  • ลดาวัลย์ ทวดอาจ

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน, ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน, ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

บทคัดย่อ

          เป็นการวิจัยแบบสำรวจเชิงพรรณนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน และปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในตึกผู้ป่วยในหญิงและผู้ป่วยในชายในโรงพยาบาลบรบือโดยการสุ่มแบบสอบถามอย่างง่าย  จำนวน  40  คน  แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือข้อมูลส่วนบุคคล  จำนวน  10 ข้อ  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรค จำนวน  15  ข้อ   และข้อมูลด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  จำนวน  10  ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาครอนบาคมีค่า เท่ากับ 0.81 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10 เมษายน-10 มิถุนายน2552 วิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-Test และ F-test  

          ผลการศึกษาพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70   มีอายุมากกว่า  60  ปี  ร้อยละ  57.5 การศึกษาระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 82.5  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 65.0  มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี 10,000-50,000 บาท  ร้อยละ 65.0    ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างถูกต้อง  3 ลำดับแรก ได้แก่เรื่องผู้ป่วยโรคเบาหวานควรรับประทานยาสม่ำเสมอ ร้อยละ 97.5 รองลงมา จอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวานเมื่อมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำควรรับประทานของหวาน  ร้อยละ  95.0   รองลงมา การรับประทานอาหารมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการปัสสาวะบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลด และ การควบคุมอาหารมีผลต่อการรักษาโรคเบาหวาน  ร้อยละ 92.5 ตามลำดับ  มีพฤติกรรมการดูสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง  ร้อยละ  62.5  ทั้งนี้  เมื่อแยกเป็นรายข้อ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องในเรื่อง การควบคุมน้ำหนักตัวเป็นส่วนใหญ่  การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้ป่วยเบาหวานมักเกิดในกลุ่มวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพบว่า  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพมีความแตกต่างกันในกลุ่มตัวอย่างที่มีน้ำหนักและอาชีพต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ส่วนตัวแปรอื่นๆ  ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-15