ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับท่อไต ในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ จากรอยโรคที่ไขสันหลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผู้แต่ง

  • วราวุธ ธีรลีกุล

คำสำคัญ:

รอยโรคที่ไขสันหลัง, ภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการ, ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับท่อไต

บทคัดย่อ

          การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังเพื่อหาความชุกของการเกิดภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับ (vesicoureteric reflux, VUR) ในผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการเนื่องจากมีรอยโรคที่ไขสันหลัง  ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและแฟ้มประวัติผู้ป่วย โดยเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  ประวัติรอยโรคที่ไขสันหลัง  ผลการตรวจ voiding cystrourethrogram (VCUG)  ประวัติเกี่ยวกับการเกิด VUR  จากจำนวนผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการเนื่องจากรอยโรคที่ไขสันหลังและได้รับการตรวจ VCUG จำนวน 171 คน  พบความชุกของการเกิดภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับท่อไต ร้อยละ 11.11  ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 81.87  สาเหตุที่ทำให้เกิดพยาธิสภาพที่ไขสันหลังเนื่องมาจากอุบัติเหตุเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 61.40  ระดับของการรอยโรคพบมากในระดับ L1-S1, C5-T1 และ T7-T12 ตามลำดับ  แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการจึงควรตระหนักถึงภาวะนี้มากขึ้น  และทำการสืบค้นเพื่อให้การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-15