ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ผู้แต่ง

  • สุกัญญา วัฒนะโชติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้   เจตคติ  และการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่  จำนวน  120 คน    เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งผ่านการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน  3  ท่าน หาความเชื่อมั่นแบบสอบถามความรู้ในการควบคุมโรคเบาหวานโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(KR -20)   แบบสอบถามเจตคติของผู้ป่วยเบาหวานที่มีต่อการควบคุมโรคเบาหวานและการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.72, 0.95 และ 0.89  ตามลำดับ    นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.ความรู้ในการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก   (= .69, SD  = .06)              

2.เจตคติต่อการควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก    (= 2.75, SD  = .66)

3.การปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.20, SD  = .24)

4.ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =  .34)    

5.เจตคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =  .33)    

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-19