เกี่ยวกับวารสาร

ISSN : 3027-6845 (Print)

ISSN : 3027-6853 (Online)

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพกำหนดตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

  • ช่วงที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ช่วงที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ช่วงที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย