การส่งบทความ

วารสารนี้ยังไม่เปิดรับบทความ ในช่วงเวลานี้

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น
  • มีการเขียนที่อยู่ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร จำนวนหน้าไม่เกิน 14 หน้า
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ในข้อความถึงบรรณาธิการ หากไม่ใส่จะไม่รับพิจารณาบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

วารสารวิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีรับบทความวิชาการเกี่ยวกับวิจัยและระบบสุขภาพ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรือกำลังตีพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

1. คำแนะนำการส่งบทความและการทำงานผ่านระบบ Thaijo (Manuscript Submission and Working Online with Thaijo System) (PDF)
2. คู่มือการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อสมัครตีพิมพ์ (Manuscript Guideline) (PDF)
3. แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript Submission Form) (DOCX)  |  (PDF)
4. รูปแบบต้นฉบับบทความ (Template Journal) (DOCX)  |  (PDF)
5. ขั้นตอนการดำเนินการของวารสาร (Journal Process)
6. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
7. รูปแบบต้นฉบับบทความ Template กรณีศึกษา (DOCX)(PDF)

บทความวิจัย

นโยบาย : บทความวิจัย

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล และอีเมลล์ผู้แต่งที่กรอกในเวปไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น