กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

      ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

      นพ.พิสิทธิ์  เอื้อวงศ์กูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้าราชการบำนาญ)

      นพ.วิทยา  วัฒนเรืองโกวิท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      นพ.วรวิทย์  เจริญพร

โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

      ดร. สม  นาสอ้าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

      ดร.สุภัทรา  สามัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

รองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

      ดร.ธงชัย  ปัญญูรัตน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

      ผศ.ดร.ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

      ผศ.ดร.จารวุรรณ  ก้าวหน้าไกล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      ผศ.ดร.สุพัตรา  บัวที

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      ผศ.ดร. จิดาภา  ผูกพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      อ.ดร.ชนกพร  ศรีประสาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      รศ.ดร.นิรุวรรณ  เทิร์นโบล์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      รศ.ดร.ปิยธิดา  คูหิรัญญรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      ดร.ไพบูลย์  เอี่ยมขำ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข

      ดร.สายัณต์  แก้วบุญเรือง

ภาควิชาการสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

      ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ

โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

      ดร.ภาณุวัฒน์  ศรีโยธา

ภาควิชาการสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

      ดร.ชลการ  ทรงศรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

      ดร.สุพัตรา บุญเจียม

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

      ดร.กิตติ  เหล่าสุภาพ

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      ดร.ภาณุ  อดกลั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

      ดร.ธีรพัฒน์  สุทธิประภา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      ทพญ.วารี  สุดกรยุทธ์

โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

      ภก.กฤช  โชติการณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      ผศ.ดร.วรินทร์มาศ  เกษทองมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ดร.อารี  บุตรสอน

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      ดร.เอกชัย  ภูผาใจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางตลาด

      ดร.วรกร  วิชัยโย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ฝ่ายจัดการวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

      ดร.ณัฐกฤตา  ทุมวงศ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      ดร.เมทินี  เมทนีดล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      ดร.ศิริชัย  รินทะราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      ดร.ภญ.อรนิฎา  ธารเจริญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      นายศิริศักดิ์  ดลพร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      นายวรัญญู  สุริยะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      นางกฤษณา  เพียรภายลุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      นางณัฐรินีย์  พิมพะสอน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

      นางนภาวรรณ  อารมย์ดี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์