Announcements

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ

2024-03-01

สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

เปิดรับบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2567

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ มีนโยบายไม่เรียกเก็บค่าบริการตีพิมพ์บทความ 

Read more about ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2024): พฤษภาคม - สิงหาคม (2567)
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2024): พฤษภาคม - สิงหาคม (2567)
เผยแพร่แล้ว: 2024-06-11

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 3027-6845 (Print)
ISSN: 3027-6853 (Online)


Add LineOA