ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ

2024-03-01

สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

เปิดรับบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2567

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ มีนโยบายไม่เรียกเก็บค่าบริการตีพิมพ์บทความ 

 (ฟรี)