ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพพ มีนโยบายไม่เรียกเก็บค่าบริการตีพิมพ์บทความ