ประชาสัมพันธ์

2024-01-23

เรียน สมาชิกบทความวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

       ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสาร เพื่อให้สื่อถึงขอบเขตเนื้อหาของวารสารและความเป็นสากลมากขึ้น ดังนี้

1.ชื่อภาษาอังกฤษ “Research and Development Health System Journal”

2.ISSN (เดิม) 1906-2605 เป็น ISSN (ใหม่) 3027-6845 (Print)

3.E-ISSN (เดิม) 2697-4673 เป็น ISSN (ใหม่) 3027-6853 (Online)

ตั้งแต่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารค่ะ     

ขอบคุณค่ะ

ดร.สุภัทรา สามัง

บรรณาธิการวารสาร