เปิดรับบทความฉบับใหม่

2024-01-03

สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

เปิดรับบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2567

ตั้งแต่วันที่ 3  มกราคม - 31 มกราคม 2567

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพพ มีนโยบายไม่เรียกเก็บค่าบริการตีพิมพ์บทความ