การสร้างรูปแบบแอโรบิกรำไทยร่วมกับตารางเก้าช่องสำหรับผู้สูงอายุ : โดยใช้เดลฟาย เทคนิค

ผู้แต่ง

  • ยรรยงค์ พานเพ็ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย https://orcid.org/0000-0002-9290-2479
  • สังคม พรหมศิริ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • จตุรงค์ สว่างวงษ์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • ปรียาวัลย์ ป้องกัน โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย

คำสำคัญ:

เดลฟายเทคนิค, แอโรบิกรำไทย, ตารางเก้าช่อง, พุทธิปัญญา, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การรำไทยเป็นทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมการกระตุ้นกระบวนการเคลื่อนไหวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อสร้างรูปแบบแอโรบิกรำไทยร่วมกับตารางเก้าช่องต่อสุขสมรรถนะและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ ด้วยวิธีเดลฟาย เทคนิค (Delphi technique) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อวีดีโอตัวอย่างพร้อมกับแบบสอบถามในรูปแบบ Google form ด้วยข้อคำถามปลายเปิดในรอบที่ 1 ต่อมาในรอบที่ 2 และ 3ใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน (Median; Mdn) ฐานนิยม (Mode; Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range; IQR) เพื่อหาความสอดคล้องกันของข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ข้อคำถามทั้ง 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุด องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของการออกกำลังกายด้วยแอโรบิกรำไทยร่วมกับตารางเก้าช่อง (Mean = 4.88, S.D. = 0.33, Mdn = 4, Mo = 5, IQR = 1) องค์ประกอบที่ 2 ขั้นตอนการออกกำลังกาย (Mean = 4.76, S.D. = 0.44, Mdn = 5, IQR = 0) และองค์ประกอบที่ 3การใช้เพลงประกอบและจังหวะดนตรีในการออกกำลังกาย (Mean = 4.82, S.D. = 0.39, Mdn = 4,Mo = 5, IQR = 1) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการออกกำลังกายด้วยแอโรบิกร่วมกับตารางเก้าช่องเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายต้นแบบในโรงเรียนผู้สูงอายุได้

References

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; 2562.

Helmes E, Brown J. Does Exercise in Older Adult Predict Problem Solving? The Role of Personality. Advances in Aging Researchk, 2016; 5: 41-8.

World Health Organization. World report on ageing and health. World Health Organization; 2015.

Pescatello L, Arena R, Riebe D, Thompson P. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. 9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.

Garam J, Kimball BR, Lee Y. Effects of 12-week combined exercise program on self-efficacy, physical activity level, and health related physical fitness of adults. Journal of Exercise Rehabilitation, 2018; 14(2): 175-182.

Anna B, Catherine L, Bret G, Tamara H, Steve K, Michael N, Toni P, Miles M, Marjolein V. Strength and muscle quality in a well-functioning cohort of older adult: The health, aging and body composition study. Journal of the American Geriatrics Society, 2003; 51(3): 323-330.

Patel BB, Holland NW. Mild cognitive impairment: hope for stability, plan for progression. Cleve Clin J Med, 2012; 79(12): 857-64.

Rees G, Xie J, Holloway EE,Sturrock BA, Fenwick EK, Keeffe JE. Identifying distinct risk factors for vision specific distress and depressive symptoms in people with vision impairment. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2013; 54(12): 7431-8.

American College of Sports Medicine. Position stands on the recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in adults. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1998; 30: 975-91.

Abrahamova D, Hlavacka F. Age-related changes of human balance during quiet stance. Physiol Res, 2008; 57(6): 957-964.

Bieryla KA and Dold NM. Feasibility of wii fit training to improve clinical measures of balance in older adults. Clinical Interventions in Aging, 2013; 8: 775-781.

Lord SR, and Menz HB. Visual contributions to postural stability in older adults. Gerontology, 2000; 46(6): 306-310.

Delis DC, Lucus JA, Kopelman MD. Memory. In B.S. Fogel, Schiffer & S.M. Rao (Ed), Synopsis of neuropsychiatry, 2000; 169-191.

Colcombe SJ, Erickson KI, Scalf PE, Kim JS, Prakash R, McAuley E, Kramer AF. Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2006; 61(11): 1166-1170.

Brown D, Spanjers K, Atherton N, Lowe J, Stonehewer L, Bridle C, Lamb SE. Development of an exercise intervention to improve cognition in people with mild to moderate dementia: Dementia and Physical Activity (DAPA) Trial, registration ISRCTN32612072. Physiotherapy, 2015; 101(2): 126-134.

Fabre C, Chamari K, Mucci P, Masse BJ, Prefaut C. Improvement of cognitive function by mental and/or individualized aerobic training in healthy elderly subject. International Journal of Sports Medicine, 2002; 23: 415-421.

Shigematsu R and Okura T. A novel exercise for improving lower-extremity functional fitness in the elderly. Aging Clin Exp Res. 2006;18(3): 242-8.

Krabuanratana C. The 9-square exercise and brain development. Bangkok: Grand Sport Group; 2007.

Junprasert S, Toonsiri C, Chalaem T, ChooJun N, Kirdn- oil P, Songprasert A. Impact of nine-square Thai dancing on elderly people’s health. Thai J Nurs Coun, 2013; 28: 60-80.

Ronnarithivichai C, Thaweeboon T, Petchpansri S, Suji- jantararat R, Boonchan N, Kridiborworn C. The evaluation of physical fitness before and after 9-square-table aerobic exercise and rubber ring stretching of elders in the health promotion program for the elderly, Faculty of Nursing, Mahidol University. J Nurs Sci, 2009; 27: 68-76.

Hruda K, Hicks A, Mccartney N. Training for Muscle Power in Older Adults: Effects on Functional Abilities. Can J Appl Physiol, 2003; 28(2): 178–189.

Phanpheng Y, and Laha W. The Efficiency of Thai Rhythm Calisthenics Movement on Salivary Alpha-Amylase and Health Performance in the Elderly. International Journal of Kinesiology and Sports Science, 2023; 11(2): 25-34.

Young Ran Yeun. Effectiveness of resistance exercise using elastic bands on flexibility and balance among the elderly people living in the community: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Physical Therapy Science, 2017; 29: 1695-1699.

Satoh M, Ogawa JI, Tokita T, Nakaguchi N, Nakao K, Kida H, Tomimoto H. The effects of physical exercise with music on cognitive function of elderly people: Mihama-Kiho project. PloS one, 2014; 9(4): e95230.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-06-11