ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน ของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • บรรหาร เอ็มประโคน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มกราพันธุ์ จูฑะรสก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประจักร บัวผัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, การสนับสนุนจากองค์การ, ความสุขในการปฏิบัติงาน, ทันตบุคลากร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรที่ศึกษา คือ ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 130 คน ซึ่งศึกษาจากประชากรทั้งหมด โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติอ้างอิงเพื่อใช้อนุมานไปยังประชากรเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทุกข้อคำถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 0.95 และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกทำการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล จำนวน 12 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จ การสนับสนุนจากองค์การ และความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.84, S.D.= 0.50), (x̄ = 3.83, S.D.= 0.53) และ (x̄ = 3.91, S.D.= 0.43) ตามลำดับ ภาพรวมปัจจัยแห่งความสำเร็จและการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (r= 0.629, p-value <0.001 และ r= 0.578, p-value <0.001) ตามลำดับ และตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนจากองค์การด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านหน่วยงานสนับสนุนทุกระดับมีแผนงานสนับสนุน มีผลและสามารถร่วมกันในการพยากรณ์ความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร้อยละ 42.2 (R2= 0.422, p-value <0.001)

References

1. Bureau of Policy and Strategy, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. The twelve National health development plan under the national economic and social development plan B.E.2017-2021. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand Press; 2017.

2. Strategy and planning division of Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. Healthy Public Policy 2017. Bangkok: The War Veterans Organization; 2017.

3. Kittisuksathit S, Tangchonlatip K, Jarasit S, Saiprasert Ch, Boonyaterana P, Aree W. HAPPINOMETER: The Happiness Self Assessment. Bangkok: Thammada Press; 2012.

4. Supawong Ch, Chunharas S, Damrikarnlert L, Chakorn S, Vechasuthanon K, Sirilak S. Service Manual of the District Health Promoting Hospital. 2nd ed. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2010.

5. Dechthai T. Principles of public health administration. 4th ed. Bangkok: Samcharoen Panich; 2006.

6. Buri Ram Provincial Public Health Office. Information of dental personnel in Buri Ram Province, 2022 [Brochure]. Buri Ram: Public Health Office; 2022.

7. Buri Ram Provincial Public Health Office. Public Health Strategic Plan 2022 [Brochure]. Buri Ram: Public Health Office; 2022.

8. Cohen J. Statistical power analysis for the behavior sciences. 2nd ed. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum; 1988.

9. Likert R. The human organization: Its management and values.

New York: McGraw-Hill; 1967.

10. Chantasuwan S, Buathuan S. Social science research methodology. Khon Kaen: Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University; 2004.

11. Elifson KW, Richard RP, Haber A. Fundamentals of Social Statistics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc; 1990.

12. Thinpaiboon S, Srichaijaroonpong S, Sriruecha Ch. Organizational Climate and Organization Support Affecting the Quality of Work Life of Public Health Officers at Sub-District Health Promoting Hospital, Kalasin Province. Research and Development Health System Journal. 2021; 14(1): 431-440.

13. Langkaew N, Sriruecha Ch. Organizational Climate and Organizational Support Affecting the Performance of Service Quality Criteria of Public Health Personnel at Sub-district Health Promotion Hospitals in Buri Ram Province. Regional Health Promotion Center 9 Journal. 2021; 15(38): 685-704.

14. Puttamonsing P, Bouphan P, Apipalakul Ch. Key Success Factors and Organizational Support Affecting the Star Health Promoting Hospital of Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospitals in Buri Ram Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2019; 19(3): 120-130.

15. Khamsena N, Bouphan P, Jutarasaka M. Motivation and Organizational Support that Affecting Quality of Working Life of Public Health Officer at Sub-District Health Promoting Hospitals in Nakhon Ratchasima Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2020; 20(2): 84-95.

16. Keekeing J, Bouphan P. Organizational Climate and Organizational Support Affecting the Performance of Public Health Technical Officers at Sub-District Health Promoting. KKU Research Journal (Graduate Studies) 2019; 19(2): 154-165.

17. Slangsing S, Sriruecha Ch. Organizational Climate and Organizational Support Affecting the Happiness at Workplace of Public Health Officers at Sub-District Health Hospitals in Mukdaharn Province. Research and Development Health System Journal. 2019; 12(3): 604-612.

18. Khumsamarn P, Jutarasaga M, Bouphan P. Keys Success Factors and Organizational Support Affecting the Tuberculosis Prevention and Control Performance of Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospitals Sakon Nakhon Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2021; 21(3): 223-235.

19. Wongphabut W, Bouphan P. Motivation and Critical Success Factors Affecting the Control of Opisthorchiasis and Cholangiocinoma of Health Care Providers at Sub-District Health Promoting Hospital in Kalasin Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2021; 21(3): 168-199.

20. Chaiyamat I, Bouphan P. Motivation and Key Success Factors Affecting the Star Health Promoting Hospital of Health Care Professional at Sub-District Health Promoting Hospitals in Kalasin Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2021; 21(3): 172-185.

21. Yardthaisong P, Bouphan P. Motivation and Key Success Factors Affecting Operational Prevention and Control of COVID 19 of Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospitals in Roi Et Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2022; 22(2): 175-188.

22. Intaram P, Bouphan P. The Organizational Climate and Key Success Factors affecting the Performance of Public Health Technical Officers at Sub-District Health Promoting Hospital in Maha Sarakham Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2022; 22(2): 201-212.

23. Jaitan T, Bouphan P, Phimha S. Critical Success Factor Affecting Surveillance and Rapid Response Performance of Health Care Provider at Sub-District Health Promoting Hospitals in Loei Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2021; 21(3): 161-171.

24. Yotha N, Bouphan P, Phimha S. Critical Success Factors and Organizational Climate Affecting the Research for Solving Health Problem of Public Health Officers at Sub-District Health Promoting Hospitals In Khon Kaen Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2019; 19(1): 149-159.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)