ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารทันตาภิบาล

					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2566):  วารสารทันตาภิบาล
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)