คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8

ผู้แต่ง

  • นาถอนงค์ พิลาฤทธิ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประจักร บัวผัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

คุณลักษณะส่วนบุคคล, ปัจจัยทางการบริหาร, การปฏิบัติงานของทันตบุคลากร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ประชากรที่ศึกษา คือ ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 229 คน สุ่มอย่างง่ายได้จำนวนตัวอย่าง 157 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 14 คน แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทุกข้อคำถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.96 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง 14 มกราคม 2566 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานได้แก่สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสถิติการถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอน โดยมีการกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมระดับปัจจัยทางการบริหาร และระดับการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 (S.D.=0.58) และ 4.09 (S.D.= 0.48) ตามลำดับ โดยพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ระดับต่ำกับการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.183, p-value=0.022) และคุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ระดับต่ำเชิงผกผันกับการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร ได้แก่ อายุ รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน (r=-0.205, p-value=0.010, r=-0.184, p-value=0.021 และ r=-0.160, p-value=0.045) ตามลำดับ และพบว่าภาพรวมปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.625, p-value <0.001) และตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหารด้านการบริหารจัดการ ด้านเวลา และคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ สามารถร่วมกันพยากรณ์และมีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ได้ร้อยละ 47.9 (R2=0.479, p-value <0.001)

References

1. Ministry of Public Health. Ministry of Public Health indicators for the Fiscal Year B.E. 2022. Nonthaburi: Office of the Permanent Secretary; 2022.

2. Ministry of Public Health. Regulations of the Ministry of Public Health on Persons Assigned by Ministries, Sub-Ministries, Departments, Bangkok Metropolitan Administration, Pattaya City, Provincial Administrative Organizations, Municipalities, Sanitation, Other Local Administrative Organizations or the Thai Red Cross Society to Practice Dental Profession under the supervision of the Ministry of Public Health. Dental Professional Practitioner (No. 2). Royal Thai Government Gazette; 2016.

3. Bureau of Dental Health, Department of Health. Ministry Operations Policy Public Health and Dental Public Health Practice Guidelines Fiscal Year B.E. 2022; 2022.

4. Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health.  Dental Nurs Roles in the Future of the Ministry Public Health. Nonthaburi; 2020.

5. Schermerhorn, J.R., Richard, N., Osborn, R.N., Uhl-Bien, M., & Hunt, J.G. Organizational behavior. 11th ed. New York: John Wiley & Sons; 2011.

6. Prachak B. Public Health Administration. 4th ed. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2015.

7. Cohen J. Statistical power analysis for the behavior sciences. 2nd edition. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum; 1988.

8. Keawmued Y, Bouphan P, Phimha S. Critical Success Factors and Motivation Affecting the Performance of Dental Health Officers at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. KKU Research Journal (Graduate Studies) 2020; 20(2): 47-59.

9. Peechawanich W, Wattanachayakul S, Toollayanithikul B. Basic Statistics for Social Scientists. Bangkok: Four Prinning; 2004.

10. Chirawatkul A. Statistics for health science research. 3rd edition. Khon Kaen: Department of Biostatistics and Demography, Faculty of Public Health, Khon Kaen University; 2008.

11. Chantrasuwan S, Buatuan S. Social Science Research Methodology. Khon Kaen: Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University; 2004.

12. Elifson KW, Richard RP, Haber A. Fundamentals of Social Statistics. 2nd ed.

New York: McGraw-Hill, Inc; 1990.

13. Assiri C. The influence of administrative affecting the Tahi traditional medicine service of five star standard criteria of sub district health promotion hospital quality development in Nong Khai province. Nursing, Health, and Education Journal. 2021;

4(2): 57-68.

14. Thamoonlet S, Bouphan P. Administrative Factors and Critical Success Factors Affecting Surveillance and Rapid Response Performance of Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen. 2018; 25(1): 23-34.

15. Kuikaewpanao T, Sriruecha C. Personal Attributes and Administrative Factors Affecting Drug Prevention and Solving of Health Personal at Sub-District Health Promoting Hospital in Nakhon Ratchasima Province. KKU Journal for Public Health Research. 2018; 11(4): 47-57.

16. Traikumdan P, Bouphan P. Administrative Factors Affecting the Utilization of Extreme Platform for Hospital Information Primary Care Unit (HOSxP_PCU) of the Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospitals in Nakhon Ratchasima Province. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen. 2561; 25(2): 90-102.

17. Thanuchan S, Bouphan P. Factors affecting the performance of nurse practitioners at Sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen Province. KKU Research Journal (Graduate Studies) 2018; 18(1): 37-48.

18. Juranna P, Udompanich S. The Administrative Factors Affecting the Risk of the Operation of Public HealthTechnical Officer (Dental Public Health) with the Mission Set By the Ministry of Public Health in Northeast of Thailand. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2020; 20(3): 158-166.

19. Sinka O, Sriruecha C. Administrative Factors and Motivation Affecting the Performance of Public Health Personnel in Long Term Care for Elderly at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. Research and Development Health System Journal. 2019; 12(3): 613-622.

20. Kumwong S, Udompanich S. Individual Features and Administrative Factors Affecting the Performance of Information Management of Health Personal at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. KKU Journal for Public Health Research. 2019; 12(3): 19-30.

21. Simmatan S, Sriruecha C. The Performance of Public Health Officers Under Hospital Standards for Quality Tuberculosis Care at Community Hospitals in Health Region 7. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen. 2017; 24(3): 88-99.

22. Chadee P, Udompanich S. Individual Feature and Administrative Factors Affecting the Performance of Information Management of Health Personal at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. Thai Dental Nurse Journal. 2019;

30(1): 92-102.

23. Phaosup S, Udompanich S. Individual characteristics and administrative factors affecting performance of dental health technician in sub-district health promoting hospital, KhonKaen Province.   Thai Dental Nurse Journal. 2017; 28(1): 23-34.

24. Langkaew N, Sriruecha C. Organizational Climate and Organizational Support Affecting the Performance of Service Quality Criteria of Public Health Personnel at Sub-district Health Promotion Hospitals in Buriram Province. Regional Health Promotion Center 9 Journal. 2021; 15(38): 685-704.

25. Keopaseuth P, Bouphan P, Surachai P. Personal Characteristics and Administrative Factors Affecting the Performance of  Nurses in the Emergency Department of Public Hospitals in Vientiane Capital. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2020;

20(2): 96-107.

26. Wongkalasin P, Bouphan P. Motivation and Organization Support Affecting to Drug Management   of Health Care Personnel at Sub-District Health Promoting Hospital in Sakon Nakhon Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2017;

17(2): 37-48.

27. Sisangkhom S, Bouphan P. Personal characteristics and motivation affecting the quality of service development among health personnel at Hamesa hospital lao people’s democratic republic. Research and Development Health System Journal. 2021;

14(1): 391-403.

28. Kaewponpek S, Bouphan P. Personal Characteristics and Motivation Affecting the Performance of Public Health Administrators at the Municipality of Khon Kaen Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2015; 15(4): 74-87.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)