คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ศศิธร วงษ์คาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นพรัตน์ เสนาฮาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นครินทร์ ประสิทธิ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สุรชัย พิมหา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

คุณลักษณะส่วนบุคคล, ปัจจัยทางการบริหาร, ความสุขในการปฏิบัติงาน, ทันตบุคลากร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 155 คน ซึ่งผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด และใช้สถิติอ้างอิงเพื่อใช้อนุมานไปยังประชากรเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อมากกว่า 0.50 และวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.96 และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล จำนวน 12 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2566สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมระดับปัจจัยทางการบริหาร และภาพรวมระดับความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.90 (S.D.= 0.48) และ 3.87 (S.D.= 0.42) ตามลำดับ คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่าทันตบุคลากร  เพศชาย เพศหญิง มีความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p-value= 0.034) และปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับ ความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= 0.737, p-value <0.001) ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยทางการบริหารด้านเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และด้านงบประมาณ ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร มีผลและสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 57.0 (R2= 0.570, p-value <0.001)

References

Bureau of Policy and Strategy, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. The twelve national health development plan under the national economic and social development plan B.E.2017-2021. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand Press; 2017.

Strategy and planning division of Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. Healthy public policy 2017. Bangkok: The War Veterans Organization; 2017.

Kittisuksathit S, Tangchonlatip K, Jarasit S, Saiprasert Ch, Boonyaterana P, Aree W. HAPPINOMETER: The happiness self-assessment. Bangkok: Thammada Press; 20129.

Schermerhorn Jr. JR, Osborn RN, Uhl-Bien M, Hunt JG. Organizational behavior. John Wiley & Sons. 7th ed. New York: McGraw-Hill Book Company. Journal (Graduate Studies). 2011; 20(3): 145-157.

Prachak B. Public Health Administration. 4th ed. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2015.

Wararat Jaichuen Thailand’s dental workforce forecast for 2020, Public Health Systems Research Institute, 2018-06.

Khon Kaen Provincial Public Health Office. Information of dental personnel in Khon Kaen Province, 2022.

Cohen J. Statistical power analysis for the behavior sciences. 2 nd ed. NJ: Lawrence Erlbaum; 1988.

Slangsing S, Sriruecha Ch. Organizational Climate and Organizational Support Affecting the Happiness at Workplace of Public Health Officers at Sub-District Health Hospitals in Mukdaharn Province. Research and Development Health System Journal. 2019; 12(3): 604-612.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)