แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • อธิตยา ชุมศรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประจักร บัวผัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, ทันตบุคลากร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างคือ ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 123 คน สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อมากกว่า 0.50 และมีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งหมด เท่ากับ 0.98 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ทันตบุคลากร จำนวน 12 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมระดับแรงจูงใจ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรอยู่ในระดับมาก (=3.91, S.D.=0.40, =3.86, S.D.=0.48 และ =4.15, S.D.=0.48 ตามลำดับ) ภาพรวมแรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.773, r=0.716, p-value<0.001 ตามลำดับ) ซึ่งพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ปัจจัยค้ำจุนด้านสถานภาพของวิชาชีพ ปัจจัยค้ำจุนด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถร่วมกันในการพยากรณ์และมีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร้อยละ 74.8 (R2 =0.748, p-value <0.001)

References

1. The National Health Development Plan Steering Committee. The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021). Bangkok: Ministry of Public Health. 2016.

 

2. National Economic and Social Development Council. The Thirteenth National Economic and Social Development Plan (2023-2027). Bangkok: Office of the Prime Minister. 2022.

 

3. Wongkongkathep S, Phimthawong T, Rakcharoen S, Phutdhawongnan Ch. Guidelines for Dental Public Health Operations for Dental Personnel in the District Health Promotion Hospital and Community Health Center. Nonthaburi: Department of Public Health Department of Health. 2009.

 

4. Herzberg F, Mausner B. Snyderman B. The Motivation to Work. New York: Taylor & Francis. 2017.

 

5. Supawong Ch, Chunharas S, Damrikarnlert L, Chakorn S, Vechasuthanon K, Sirilak S. Service Manual of the District Health Promoting Hospital. 2nd ed. Nonthaburi: Ministry of Public Health. 2010.

 

6. Buriram Provincial Public Health Office. Assessment results of Public Health Officials Buriram Province, 1st round of the year 2022 [Brochure]. Buri Ram: Public Health Office. 2022.

 

7. Buriram Provincial Public Health Office. Information of dental personnel in Buriram Province, 2022 [Brochure]. Buri Ram: Public Health Office. 2022.

 

8. Cohen J. Statistical power analysis for the behavior sciences. 2nd ed. NJ: Lawrence Erlbaum; 1988.

 

9. Chadee P, Udompanich S. Individual feature and administrative factors affecting the performance of information management of health personal at sub-district Health Promoting Hospitals in Khon Khen Province. Thai Dental Nurse Journal. 2019; 30(1): 92-102.

 

10. Likert R. The human organization: Its management and values. New York: McGraw-Hill, Inc.; 1967.

 

11. Chantasuwan S, Buathuan S. Social science research methodology. Khon Kaen: Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University. 2004.

 

12. Elifson KW, Richard RP, Haber A. Fundamentals of Social Statistics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.; 1990.

 

13. Wongphabut W, Bouphan P. Motivation and Critical Success Factors Affecting the Control of Opisthorchiasis and Cholangiocinoma of Health Care Providers at Sub-District Health Promoting Hospital in Kalasin Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2021; 21(3): 168-199.

 

14. Keawmued Y, Bouphan P, Phimha S. Critical Success Factors and Motivation Affecting the Performance of Dental Health Officers at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2020; 20(2): 47-59.

 

15. Seneevong Na Ayuthtaya T, Udompanich S. Motivation Affecting the Performance of Public health Officers at Sub-District Health Promotion Hospitals in Roi Et Province. KKU Journal for Public Health Research. 2019; 12(2): 42-50.

 

16. Khaephimphan K, Bouphan P, Phimha S. Motivation and Key Success Factors Affecting the TO BE NUMBER ONE One Project Operation of Public Health Officers in Bueng Kan Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2021; 21(3): 236-249.

 

17. Chaiyamat I, Bouphan P. Motivation and Key Success Factors Affecting the Star Health Promoting Hospital of Health Care Professional at Sub-District Health Promoting Hospitals in Kalasin Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2021; 21(3): 172-185.

 

18. Khumsamarn P, Jutarasaga M, Bouphan P. Keys Success Factors and Organizational Support Affecting the Tuberculosis Prevention and Control Performance of Health Personnel at Sub District Health Promoting Hospitals Sakon Nakhon Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2021; 21(3): 223-235.

 

19. Intaram P, Bouphan P. The Organizational Climate and Key Success Factors affecting the Performance of Public Health Technical Officers at Sub-District Health Promoting Hospital in Maha Sarakham Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2022; 22(2): 201-212.

 

20. Khamsena N, Bouphan P, Jutarasaka M. Motivation and Organizational Support that Affecting Quality of Working Life of Public Health Officer at Sub-District Health Promoting Hospitals in Nakhon Ratchasima Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2020; 20(2): 84-95.

 

21. Deechan S, Bouphan P. Motivation and Key Success Factors affecting Thai Traditional Medicine Performance of Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospitals in Loei Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2019; 19(2): 166-176.

 

22. Ninlawan T, Bouphan P, Jutarasaga M. Motivation and Organizational Support affecting the Elderly Health Promotion of Public Health Officers at Sub-District Health Promoting Hospitals in Mahasarakham Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2019; 19(3): 131-141.

 

23. Leeka N, Bouphan P, Jutarasaga M. Personal Characteristics and Motivation affecting the Tuberculosis Control Performance of Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. Research and Development Health System Journal. 2021; 14(1): 13-24.

 

24. Sinka O, Sriruecha C. Administrative Factors and Motivation affecting the Performance of Public Health Personnel in Long Term Care for the Elderly at Sub-District Health Promoting Hospitals in Khon Kaen Province. Research and Development Health System Journal. 2019; 12(3): 613-622.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)