Published: 2016-01-22

การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

ณิภา แสงกิตติไพบูลย์, อารี ชีวเกษมสุข, ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์, วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

10-19

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรกและระยะปานกลาง

สุปราณี กิติพิมพ์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, อรวมน ศรียุกตศุทธ

35-42