การเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ

ผู้แต่ง

  • จิรพรรณ บุญสูง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ธรรมรัตน์ บุญสูง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสำคัญ:

สารละลายมาตรฐานเอทานอล, เครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ, ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

บทคัดย่อ

       ได้ทำการศึกษาเพื่อเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลสำหรับใช้สอบเทียบเครื่องวัดปริมาณเอทานอลจากลมหายใจ โดยมีปริมาณไอเอทานอลเท่ากับ 0.045, 0.050 และ 0.055 กรัมเปอร์เซ็นต์แบ่งบรรจุ 500 มิลลิลิตร ในขวดพลาสติกปิดด้วยฝาอลูมิเนียมและปิดทับด้วยฝาเกลียวพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน ความเสถียร และปริมาณเอทานอล โดยเทคนิค Static Headspace Gas Chromatography-FID พบว่าสารละลายมาตรฐานเอทานอลที่เตรียมขึ้นมานั้นเป็นเนื้อเดียวกัน (p > 0.05) เสถียรที่อุณหภูมิห้องนาน 24 เดือน (p = 0.59) มีปริมาณไอเอทานอลที่ 3 ระดับความเข้มข้น และความไม่แน่นอนจากการวิเคราะห์เท่ากับ 0.0466 ± 0.0022, 0.0508 ± 0.0024 และ 0.0562 ± 0.0024 กรัมเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สามารถสอบกลับไปยังวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน NIST SRM® 1828b Ethanol-water solutions ชี้ให้เห็นว่าสารละลายมาตรฐานเอทานอลที่เตรียมได้นี้เป็นประโยชน์กับงานประจำของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และใช้ทดแทนวัสดุอ้างอิงมาตรฐานจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Guth certified premixed alcohol reference solution. [online]. 2018; [cited 2019 Sep 12]; [1 screen]. Available from: URL: https://www.guthlabs.com/product/premix-alcohol-reference-solution.

Alcohol reference solution. [online]. 2018; [cited 2019 Sep 12]; [2 screens]. Available from: URL: https://alcolock.ca/alcohol-reference-solution.

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์. คู่มือสำหรับประชาชน: การสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ. [ออนไลน์]. 2561; [สืบค้น 23 พ.ย. 2561]; [3 หน้า]. เข้าถึงได้ที่: URL: https://info.go.th/Intro?returnUrl=%2FGuide%2FGenerateCitizenGuideFront%2F782437.

ชัยยศ อินทร์ติยะ, สาธิตา ปานขวัญ, ธัญจิรา เพ็ญสิริกุล. คุณภาพเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ. [ออนไลน์]. 2558; [สืบค้น 15 ก.พ. 2561]; [1 หน้า]. เข้าถึงได้ที่ URL: http://e-library.dmsc.moph.go.th/view.asp?id=224.

OIML R 126:2012. Evidential breath analyzers. France: International Organization of Legal Metrology; 2012.

Anghel MA. Quality assurance in breath-alcohol analysis. UPB Sci Bull, Series A 2006; 68(2): 61-70.

ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2017.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 54 ก (วันที่ 8 ธันวาคม 2537).

จิรพรรณ บุญสูง. การวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลในเลือดโดยวิธี Static headspace GC. ว กรมวิทย พ 2543; 42(2): 133-9.

สุวรรณา จารุนุช และคณะ. แนวปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี. นนทบุรี: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2550.

ISO Guide 35:2006. Reference material-general and statistical principle for certification. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2006.

ธรรมรัตน์ บุญสูง, จิรพรรณ บุญสูง. การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ. ว เทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 2551; 41(1): 32-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2020