เผยแพร่แล้ว: 02-07-2020

พิษกึ่งเรื้อรังของน้ำดีจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในหนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley

ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, อมร ประดับทอง, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, สุดาวรรณ เชยชมศรี, วิน เชยชมศรี

50-58

การประเมินผลเปปไทด์สังเคราะห์ต้านจุลินทรีย์ต่อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

นวลฉวี เวชประสิทธิ์, จันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, นฤมล เผ่านักรบ, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

59-75

การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

สกาลิน ไตรศิริวาณิชย์, อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ

76-85

การสำรวจสิ่งแปลกปลอมในพริกแห้ง

ขันทอง เพ็ชรนอก, ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์

86-95

การประเมินการใช้งานตัวอย่างควบคุมคุณภาพชนิดแห้งสำหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี

บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ, สุภาพร สุภารักษ์, สุทธิวัฒน์ ลำใย, อัมรา โยวัง, วรางคณา อ่อนทรวง

106-113

ความชุกของแอนติบอดีที่พบไม่บ่อยในหญิงคลอดบุตรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เปรมจิต ทั่งตระกูล, ดารินต์ณัฏ บัวทอง, ทนงศักดิ์ ยีละ, ธีรกมล เพ็งสกุล

114-122