ความชุกของแอนติบอดีที่พบไม่บ่อยในหญิงคลอดบุตรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Main Article Content

เปรมจิต ทั่งตระกูล
ดารินต์ณัฏ บัวทอง
ทนงศักดิ์ ยีละ
ธีรกมล เพ็งสกุล

บทคัดย่อ

       การจัดหาเลือดที่ปลอดภัย ต้องจัดหาเลือดที่ไม่มีแอนติเจนต่อแอนติบอดีที่มีในผู้ป่วย การตรวจหมู่เลือดระบบ ABO, Rh D, การตรวจกรองแอนติบอดีและการแยกชนิดแอนติบอดีในผู้ป่วยมีความสำคัญในการเตรียมเลือด จึงได้ทำการศึกษาเพื่อตรวจหาความชุกของแอนติบอดีที่พบไม่บ่อยนอกเหนือจากหมู่เลือดระบบ ABO ในหญิงคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึง ตุลาคม 2561 จำนวน 19,450 ราย พบผลการตรวจกรองแอนติบอดีที่พบไม่บ่อยจำนวน 244 ราย (ร้อยละ 1.3) โดยช่วงอายุที่พบมากสุดอยู่ระหว่าง 26-30 ปี ในกลุ่มนี้หมู่เลือดในระบบ ABO ที่พบมาก คือ หมู่เลือด O (ร้อยละ 34.0) และร้อยละ 9.4 เป็น Rh D ลบ สำหรับแอนติบอดีที่พบไม่บ่อยที่พบมากสุด ชนิด IgM คือ anti-Lewis (anti-Lea, anti-Leb และ anti-Lea+b ) ร้อยละ 32.4, และ ชนิด IgG คือ anti-E ร้อยละ 15.2 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการตรวจกรองแอนติบอดีเป็นบวก ซึ่งมีทั้งแอนติบอดีชนิด IgG และ IgM ทำให้แพทย์สามารถเฝ้าระวังภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด ซึ่งจะทำให้มีการวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความทั่วไป

References

Suresh B, Babu KVS, Arun R, Jothibai DS, Bharathi T. Prevalence “unexpected antibodies” in the antenatal women attending the Government Maternity Hospital, Tirupati. J Clin Sci Res 2015; 4(1): 22-30.

ปราณี พิสัยพงศ์, ลัดดา ฟองสถิตกุล, พันธนา ชัยนวล, นวลชื่น คำทอน. ชนิดและความถี่ของการตรวจพบแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงในประชากรภาคเหนือ. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2546; 13(3): 254.

ดารินต์ณัฏ บัวทอง, สรัญญา หัสรินทร์. การตรวจหาแอนติเจนหมู่โลหิตย่อยที่มีความสำคัญทางคลินิกของผู้บริจาคโลหิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร 2559; 34(3): 109-118.

Bowman JM. Controversies in Rh prophylaxis. Who needs Rh immune globulin and when should it be given?. Am J Obstet Gynecol 1985; 151(3): 289-94.

Promwong C. Clinical and laboratory experience in Songklanagarind University Hospital. In: The national conference on transfusion medicine 2003. Bangkok: The Thai Red Cross Society; 2003.

ศจิกา ปลั่งกลาง, ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ. แอนติบอดีในผู้บริจาคโลหิตซึ่งตรวจด้วยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและวิธีเจล: การศึกษาเพื่อความปลอดภัยของโลหิตบริจาค. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2557; 24(1): 17-23.

Shanwell A, Sallander S, Bremme K, Westgren M. Clinical evaluation of a solid-phase test for red cell antibody screening of pregnant women. Tranfusion 1999; 39(1): 26-31.

จริยา สายพิณ. เทคนิคการตรวจแอนติบอดีของหมู่โลหิต. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2546; 13(3): 225-31.

อรรถพงษ์ สินกิจจาทรัพย์, วิชา สุระกมลเลิศ, พิตตินันท์ จันตา. การศึกษาความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีต่อหมู่เลือดระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่หมู่เลือดในระบบเอบีโอ ในหญิงฝากครรภ์ของโรงพยาบาลตากสิน. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2554; 21(3): 153-8.

Lee CK, Ma ESK, Tang M, Lam CCK, Lin CK, Chan LC. Prevalence and specificity of clinically significant red cell alloantibodies in Chinese women during pregnancy-a review of case from 1997 to 2001. Transfus Med 2003; 13(4): 227-31.

Thaktal B, Jain A, Saluja K, Sharma RR, Singh TS, Marwaha N. Acute hemolytic transfusion reaction by Lea alloantibody. Am J Hematol 2006; 81(10): 807-8.

Wu KH, Chu SL, Chang JG, Shih MC, Peng CT. Haemolytic disease of the newborn due to maternal irregular antibodies in the Chinese population in Taiwan. Transfus Med 2003; 13(5): 311-4.