เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพต่องานบริการห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

Main Article Content

วัลลีรัตน์ พบคีรี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

ชาตรี หอมเขียว. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ [วิทยานิพนธ์]. ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2552.

สิทธิชัย ยกถาวร. การออกแบบรูปแบบบริการสำหรับผู้ป่วยนอกของแผนกหูคอจมูกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ [สารนิพนธ์]. ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2554.

Warwick Manufacturing Group. Quality function deployment. Coventry, UK: University of Warwick; 2007.

Buttigieg SC, Dey PK, Cassar MR. Combined quality function deployment and logical framework analysis to improve quality of emergency care in Malta. Int J Health Care Qual Assur 2016; 29(2): 123-40.

Hauser JR, Griffin A, Klein RL, Katz GM, Gaskin SP. Quality Function Deployment (QFD). In: Wiley international encyclopedia of marketing Vol. 5. New Jersey: John Wiley & Sons; 2010. p.-213-218.

Baran Z, Yıldız MS. Quality function deployment and application on a fast food restaurant. Int J Bus and Soc Sci 2015; 6(9): 122-31.

Vinodh S, Kumar Chintha S. Application of fuzzy QFD for enabling leanness in a manufacturing organization. Int J Prod Res 2011; 49(6): 1627-44.

ลภาภรณ์ เล็กล้วน. การสร้างเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยประยุกต์ใช้ตัวแบบของคาโน [วิทยานิพนธ์]. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2553.

สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์, อรรถกร เก่งพล. การปรับปรุงคุณภาพในการบริการของธุรกิจทางด้านการขนส่งโดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพและกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์: กรณีศึกษาการขนส่งแบตเตอรี่. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550; 17(3): 47-56.

Barutçu S. mHealth apps design using quality function deployment. Int J Health Care Qual Assur 2019; 32(4): 698-708.