เผยแพร่แล้ว: 30-12-2020

การตรวจจีโนทัยป์เพศตัวอย่างดีเอ็นเอมนุษย์ โดยวิธี real-time PCR ด้วยคู่ไพรเมอร์ CDY-1

นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา, วิมาลา อินอุ่นโชติ, สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ, ไทเซะ มูชิโรดะ, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

284-296

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของนํ้ามันจระเข้ (Crocodylus siamensis) ผสมกระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker) ในหนูแรทสายพันธุ์ Wistar

อมร ประดับทอง, ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, สุดาวรรณ เชยชมศรี, วิน เชยชมศรี

297-304

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากเปลือกต้นเพกาในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง

สดุดี รัตนจรัสโรจน์, วารุณี จิรวัฒนาพงศ์, ณัฐพร พลแสน, นิธิดา พลโคตร, ยุวดี เมตตาเมธา, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง, ประถม ทองศรีรักษ์

305-329

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง สูตรอัดเม็ดและประสิทธิภาพการใช้เพื่อควบคุมยุงรำคาญชนิดคิวเล็กซ์ ควินเควฟาสซิเอตัส สายพันธุ์ธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย

อุรุญากร จันทร์แสง, นิตยา เมธาวณิชพงศ์, จิตติ จันทร์แสง, นันทพร ผลสุวรรณ์, พรธิดา เพชรสุวรรณ, พรชัย วิริยะศรานนท์, ดนาพร สารพฤกษ์, บัลลังก์ อุปพงษ์

330-342

ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านโดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม

จิราภรณ์ เสวะนา, บุษราคัม สินาคม, บุญเสริม อ่วมอ่อง

343-351

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ที่ต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงจากน้ำมันหอมระเหยในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

ภานุกิจ กันหาจันทร์, ศรีสุดา สมัยใหม่, จักรวาล ชมภูศรี, สรียา เรืองพัฒนพงศ์, พายุ ภักดีนวน, ชญาดา ขำสวัสดิ์, นาวี ศรีวรมย์, เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต

352-371