การอยู่รอดของฟันที่ได้รับการครอบฟันหลังการรักษาคลองรากฟันที่โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

Patcharin Pumchart, D.D.S.

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์:  เพื่อประเมินอัตราการอยู่รอดของฟันที่ได้รับการบูรณะส่วนตัวฟันโดยการครอบฟัน หลังการรักษาคลองรากฟันของงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม


          วัสดุและวิธีการศึกษา:  เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน 66 ซี่ ซึ่งได้รับการครอบฟันหลังการรักษาคลองรากฟัน ใช้เกณฑ์ประเมินการอยู่รอดของฟันทางคลินิก สถิติที่ใช้ได้แก่ Kaplan-Meier และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการศึกษา: อัตราการอยู่รอด (median survival time) ของฟันที่ได้รับการครอบฟันหลังการรักษาคลองรากฟันของงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม มีค่าเฉลี่ย 61 เดือน และความพึงพอใจของผู้ป่วย อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Willershausen B, Tekyatan H, Krummenauer F, et al. Survival rate of endodontically treated teeth in relation to conservatives vs post insertion techniques a retrospective study. Eur J Med Res 2005;10:204-8.

2. Nagasiri R, Chitmongkolsuk S. Long-term survival of endodontically treared molars without crown coverage: a retrospective cohort study. J Prosthet Dent 2005;93:164-70.

3. Aquilno SA, Caplan DJ. Relationship between crown placement and the survival rate of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent 2002;87:256-63.

4. Gillen BM, Looney SW, Gu L, et al. Impact of the quality of coronal restoration versus the quality of root canal filling on success of root canal treatment: a systemic review and meta-analysis. J Endod 2011;37:895-902.

5. Chugal NM, Clive JM, Spangberg LS. Endoodontic treatment outcome: effect of the permanent restoration. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;104:576-82.

6. Juloski J, Fadda GM, Monticelli F, et al. Four-year survival of endodontically treated premolars restored with fiber posts. J Dent Res 2014;93(7 Suppl):52S-58S.

7. Dammaschke T, Steven D, Kaup M, et al. Long-term survival rate of root-canaltreated teeth: a retrospective study over 10 years. J Endod 2003;29:638-43.

8. Ferrari M, Cagidiaco MC, Grandini S, et al. Post placement affects survival of endodontically treated premolars. J Dent Res 2007;86:729-34.

9. Mentink AG, Meeuwissen R, Kayser AF, et al. Survival rate and failure characteristics of all metal post and core restoration. J Oral Rehabil 1993;20:455-61.

10. พัชรินทร์ ภูมชาติ. อัตราการอยู่รอดของฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันของงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 4-5 2560;36:146-56.

11. Yamanae T. Statistics: an Introductory Analysis. London: John Weather Hill; 1973.

12. บัณฑิต ถิ่นคำรพ. แนวปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2544.

13. เกศศินี วีระพันธ์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนาเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12; 21-22 กรกฏาคม 2559; มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

14. Ray HA, Trope M. Periapical status of endodontically treated teeth in relation to the technical quality of the root canal filling and the coronal restoration. Int Endod J 1995;28:12-8.

15. Heling I, Gorfil C, Slutzky H, et al. Endodontic failure caused by inadequate restorative procedures: review and treatment recommendations. J Prosthet Dent 2002;87:674-78.

16. Varlan C, Dimitriu B, Varian V, et al. Current opinions concerning the restoration of endodontically treated teeth: basic principles. J Med Life 2009;2:165-72.