ค่าพยากรณ์บวกของมะเร็งเต้านมและอัตราการตรวจชิ้นเนื้อในรอยโรคกลุ่ม BI-RADS 4 และ 5

ผู้แต่ง

  • Autchara Suttawas, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

แมมโมแกรม, มะเร็งเต้านม, ค่าพยากรณ์ผลบวก, อัตราการตรวจชิ้นเนื้อ

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์:  เพื่อศึกษาค่าพยากรณ์บวกของมะเร็งเต้านม และอัตราการตรวจชิ้นเนื้อจากการรายงานผลแมมโมแกรมในรอยโรค กลุ่ม BI-RADS 4 และ 5

          วิธีการศึกษา:  ศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนและรายงานผลแมมโมแกรมกลุ่ม BI-RADS 4 และ 5 ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยศึกษาหาค่าพยากรณ์ บวกของมะเร็งเต้านม ในผู้ป่วยหญิงที่มีการตรวจชิ้นเนื้อพร้อมผลรายงานทางพยาธิวิทยา และเปรียบเทียบการรายงาน ผลแมมโมแกรมกับผลพยาธิวิทยา รวมถึงอัตราการตรวจชิ้นเนื้อในรอยโรคกลุ่ม BI-RADS 4 และ 5

          ผลการศึกษา:  จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจแมมโมแกรมทั้งสิ้น 1,596 ราย พบผู้หญิงที่เข้าเกณฑ์ BI-RADS 4 และ 5 จำนวน 312 ราย มีผู้หญิง BI-RADS 4 และ 5 ที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อทั้งสิ้น 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5  โดยเป็น BI-RADS 4 ร้อยละ 58.9 และ BI-RADS 5 ร้อยละ 75.8 ตามลำดับ อายุเฉลี่ย 50.1 ปี (อายุระหว่าง 26-85 ปี)  ลักษณะภาพรังสีที่พบมากที่สุด คือ ก้อนที่ไม่มีหินปูน พบผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมจำนวน 88 ราย ชนิดของมะเร็งเต้านมที่พบมากสุดในการศึกษานี้ คือ invasive ductal carcinoma โดยกลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งจำนวน 107 ราย พบ fibrocystic change มากที่สุด ค่าพยากรณ์ผลบวกของผู้หญิงมะเร็งเต้านมในกลุ่ม BI-RADS 4 ร้อยละ 27.6 และ BI-RADS 5 ร้อยละ 96.0

          สรุป:  การรายงานผลแมมโมแกรมแบบ BI-RADS มีประโยชน์ในการพยากรณ์โอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านม และการตรวจชิ้นเนื้อมีความสำคัญในผู้ป่วยที่สงสัยมะเร็งเต้านมทุกราย เนื่องจากการรายงานผลแมมโมแกรม บางกรณีไม่สามารถแยกมะเร็งจากก้อนเนื้องอกธรรมดา โดยค่าพยากรณ์บวกของมะเร็งเต้านมผู้หญิง BI-RADS 4 และ 5 ในการศึกษานี้เท่ากับ ร้อยละ 27.6 และ 96.0 ตามลำดับ อัตราการตรวจชิ้นเนื้อภายหลังการรายงานผลแมมโมแกรมในการศึกษานี้ เท่ากับร้อยละ 62.5

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Autchara Suttawas, M.D., กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ว.ว. รังสีวิทยาทั่วไป

References

1. Siegel R, Ma J, Zou Z, et al. Cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014;64:9-29.

2. Hospital-based cancer registry. Bangkok: National Cancer Institute; 2015.

3. Kopans DB. Screening for breast cancer and mortality reduction among women 40-49 years of age. Cancer 1994;74:311-22.

4. Tabár L, Vitak B, Chen HH, et al. The Swedish two-county trial twenty years later. Updated mortality results and new insights from long-term follow-up. Radiol Clin North Am 2000;38:625-51.

5. American College of Radiology. Breast imaging reporting and data system, breast imaging atlas. 5th ed. Reston, VA: American College of Radiology; 2013.

6. Wiratkapun C, Bunyapaiboonsri W, Wibulpholprasert B, et al. Biopsy rate and positive predictive value for breast cancer in BI-RADS category 4 breast lesions. J Med Assoc Thai 2010;93:830-7.

7. Muttarak M, Srivichai K, Chaiwan B, et al. The breast imaging and data system-BIRADS: Positive predictive value of category 4 and 5 lesions. Chiangmai Med J 2010;49(3):111-6.

8. Sirikunakorn P, Marukatat M, Tangjitkamol S, et al. Positive predictive value of malignancy in BI-RADS 4 and 5 breast lesions. Vajira Med J 2014;58:1-11.

9. Yah-Yuan T, Siew-Bock W, Mona PC, et al. Positive predictive value of BI-RADS categorization in an Asian population. Asian J Surg 2004;27:186-91.

10. Zonderland HM, Pope TL Jr, Nieborg AJ. The positive predictive value of the breast imaging reporting and data system (BIRADS) as a method of quality assessment in breast imaging in a hospital population. Eur Radiol 2004;14:1743-50.

11. Lacquement MA, Mitchell D, Hollingsworth AB. Positive predictive value of the Breast Imaging Reporting and Data System. J Am Coll Surg 1999;189:34-40.

12. Wiratkapun C, Lertsithichai P, Wibulpholprasert B. Positive predictive value of breast cancer in the lesions categorized as BI-RADS category 5. J Med Assoc Thai 2006;89:1253-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-17