การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical restraints) ในโรงพยาบาลทั่วไป – แนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางคลินิก

ผู้แต่ง

  • จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

การควบคุมผู้ป่วย, การผูกมัดผู้ป่วย, อุปกรณ์ควบคุมผู้ป่วย, ข้อขัดแย้งด้านจริยธรรม

บทคัดย่อ

          การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีทางกายภาพหรือ physical restraints ในปัจจุบัน หมายถึง การจำกัดอิสรภาพในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย อาจทำได้โดยการผูกมัดหรือการตรึงร่างกาย โดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถถอดหรือแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยง่าย ซึ่งการควบคุมนั้นส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยรวมหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือการควบคุมพฤติกรรมบางอย่าง รวมทั้งการจำกัดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวร่างกาย (ห้องแยก บนเตียง หรือรถนั่ง) โดยทั่วไปก็เพื่อป้องกันเหตุอันเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ป่วยทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม การควบคุมผู้ป่วย ดังกล่าวก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้ โดยเฉพาะในบริบทของโรงพยาบาลทั่วไปที่ผู้ป่วยจะมีปัญหาโรคหรือ ปัญหาสภาวะร่างกายร่วมด้วย ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจมีความรุนแรงจนเป็นอันตรายหรือถึงแก่ชีวิตได้ มาตรฐานการดูแลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากพฤติกรรมของตนเอง และลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงที่อันตราย ในทางปฏิบัติแล้ว ประเด็นความขัดแย้งด้านจริยธรรมของการควบคุมผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การพิจารณาตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการดูแลและประโยชน์ต่อผู้ป่วยจึงมีความสำคัญ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-01