ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (2563): พฤษภาคม - สิงหาคม

					ดู ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (2563): พฤษภาคม - สิงหาคม

          สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในฉบับที่ 2 ปี 2563 สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ มีบทความวิชาการที่น่าสนใจ 1 เรื่อง คือ การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพในโรงพยาบาลทั่วไป แนวทางในการปฏิบัติ และข้อพิจารณาทางคลินิก และมีงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ ต่อบริการสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่รับการดูแลในคลินิกหมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และการศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาในแง่ภาวะทุพพล ภาพและการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันหลังได้รับการรักษาโดยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 90 วัน

          หวังว่าเนื้อหาภายในวารสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย พบกันใหม่ในฉบับหน้า

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-07

ฉบับเต็ม