การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทางภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองกับค่า ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในผู้ติดเชื้อเดงกีใน รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ผู้แต่ง

  • มาลี กสิพร้อง ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คำสำคัญ:

ตัวบ่งชี้การติดเชื้อไข้เลือดออก, ค่าการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด, อัตราผลบวก

บทคัดย่อ

          การติดเชื้อไข้เลือดออกนั้นสามารถจำแนกออกจากไข้เฉียบพลันชนิดอื่นๆได้ยาก เนื่องจากอาการแสดงไม่จำเพาะเจาะจงและการพิจารณาจากประวัติผู้ป่วยอย่างเดียวอาจส่งผลให้เกิดผลบวกหรือผลลบปลอมได้ จึงต้องอาศัยผลของค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจทางน้ำเหลืองวิทยาสำหรับการตรวจคัดกรองร่วมด้วย การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางห้องปฏิบัติการเมื่อมีการติดเชื้อไข้เลือดออก เช่น ค่าเม็ดเลือดขาวจะมีค่าต่ำกว่าปกติ น้อยกว่า 5,000 เซลล์/ลบ.มม. เกล็ดเลือดจะลดลงต่ำกว่า 100,000 เซลล์/ลบ.มม. เป็นต้น จึงศึกษาถึงความสัมพันธ์ของผลทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยการติดเชื้อไข้เลือดออกว่าการให้ผลบวกต่อตัวบ่งชี้การติดเชื้อไข้เลือดออกขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงไปของค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จากข้อมูลย้อนหลังจำนวน 163 รายของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดมีความสัมพันธ์กับการให้ผลบวกต่อ Dengue marker อย่างมีนัยสำคัญ (p value < 0.05) เมื่อการทดสอบให้ผลบวกของ Dengue marker มากกว่า 2 พารามิเตอร์ให้อัตราผลที่เปลี่ยนแปลงไปของจำนวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดมากกว่า 50% แต่หากผลการทดสอบให้ผลบวก Dengue Marker เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่พบการเปลี่ยนแปลงของหรือมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเม็ดเลือดเพียงค่าเดียว ตามแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเมื่อสงสัยการติดเชื้อไข้เลือดออกต้องมีค่าการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดที่สำคัญอย่างน้อย 2 พารามิเตอร์ ร่วมกับผลตรวจ Dengue marker จะช่วยให้ผลการวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-01