ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม - สิงหาคม

					ดู ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม - สิงหาคม

          สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในวารสารเล่ม 2 ปี 2564 ซึ่งเนื้อหาของเล่มนี้ เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทางภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองกับค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในผู้ติดเชื้อเดงกีในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย และโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิกในผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี : การศึกษาภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ แบบจับคู่ตามอายุ และเพศ และ 3. งานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกของทารกคลอดก่อนกำหนดระยะท้ายกับทารกคลอดครบกำหนดในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู          

          หวังว่างานวิจัยทั้ง 3 เรื่องจะก่อประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับในช่วงโรคระบาดโควิด 19 พบกันใหม่ในฉบับหน้า


เผยแพร่แล้ว: 2021-10-15

นิพนธ์ต้นฉบับ