เผยแพร่แล้ว: 2020-12-16

การเปรียบเทียบคะแนนการทรงท่าระหว่างท่ายืนและท่านั่งในวัยรุ่นหญิงที่มีและไม่มีภาวะกระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุ

ธัญญลักษณ์ วรรณก้อน, ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง , นวลลออ ธวินชัย, สมชัย ปทุมาสูตร , พรรณี ปึงสุวรรณ

136-146

การแบ่งระดับความสามารถการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ระยะทางการเดิน จากการทดสอบ 6-minute walk test

นพพล ประโมทยกุล, นงนุช ล่วงพ้น, สมบัติ มุ่งทวีพงษา, สาริณี แก้วสว่าง, พัชรี คุณค้ำชู

163-173