คุณภาพชีวิตของการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนในผู้สูงอายุบ้านทรายมูล จังหวัดยโสธร

Main Article Content

Phaksachiphon Khanthong
https://orcid.org/0000-0003-2421-3900

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนต่อคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่บ้านทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตระดับต่ำหรือกลาง จำนวน 20 คน ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน 15 ท่า วันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ครั้งอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้ Paired t- test ในการเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ (WHOQOL – BREF – THAI) ผลการศึกษาพบว่า หลังโปรแกรมการออกกำลังกาย 4 สัปดาห์ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (p= 0.000) โดยค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตก่อนออกกำลังกายเท่ากับ 74.45 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตหลังออกกำลังกายเท่ากับ 106.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ