ประสบการณ์ในการใช้ยาหอมรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนของผู้สูงอายุ

Main Article Content

Siripuk Chansangsa

บทคัดย่อ

            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดประสบการณ์การใช้ยาหอมของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยอาสาสมัครของโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 16 ราย เป็นกรณีศึกษา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกครอบคลุมตั้งแต่ลักษณะอาการบ่งชี้ สาเหตุปัจจัย วิธีการรักษาอาการเลือดลมแปรปรวน ตลอดจนติดตามผลการตอบสนองต่อการใช้ยาหอม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนครบ 4 สัปดาห์ในฤดูฝน


            ผลการศึกษาพบว่า อาการเลือดลมแปรปรวน คือ อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการแปรปรวนของสภาพอากาศก่อนฝนตก กระทบต่ออากาศธาตุหรือธาตุลมภายในร่างกายให้เลือดลมไหลเวียนผิดปกติ แสดงออกด้วยอาการบ่งชี้ ได้แก่ 1) อาการวิงเวียนศีรษะ 2) อาการใจหวิวใจสั่น 3) อาการครั่นเนื้อครั่นตัว 4) อาการเหงื่อซึม ซึ่งตามภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมีการใช้ยาหอมเพื่อขับลมและสลายลม จากการติดตามผลการใช้ยาหอมในผู้สูงอายุที่เป็นกรณีศึกษา จำนวน 16 ราย พบว่า มีตอบการสนองต่อยาหอม ดังนี้ 1) อาการหายในทุกข้อบ่งชี้ จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ 2) อาการหายเป็นส่วนใหญ่ คือ อาการวิงเวียนศีรษะร่วมกับอาการใจหวิวใจสั่นหายไป แต่ยังคงมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวปรากฏอยู่ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75


            จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญาการใช้ยาหอมสามารถช่วยรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนในผู้สูงอายุได้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นเพียงกรณีศึกษา การนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์จึงควรมีการติดตามผลในกรณีศึกษาที่เพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ