เผยแพร่แล้ว: 2020-12-18

การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

พรรณภัทร อินทฤทธิ์, วรัมพา สุวรรณรัตน์, อัญชนา เขื่อนงูเหลื่อม, จารุพักตร์ กุดรังนอก, สุนิษา ชูแสง, กมลชนก พิทยภาณุ; สากีนะ บิลอาหวา

49-64

บทบรรณาธิการ

ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง