ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ ในสารสกัดคัดเค้า (Oxyceros horridus)

Main Article Content

สุรพงศ์ รัตนะ

บทคัดย่อ

คัดเค้า (Oxyceros horridus Lour.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในตำรับยาพื้นบ้านไทย การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากส่วนราก ลำต้น และใบของคัดเค้าที่สกัดด้วยตัวทำละลายแตกต่างกัน รวมทั้งศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์ ทำการสกัดสารสกัดจากราก ลำต้น และใบ ของคัดเค้า โดยใช้ เฮกเซน  เอทิลอะซีเตต และ เมทานอล เป็นตัวทำละลาย สารสกัดทั้งหมดนำมาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และวิธีFRAP หาปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu และหาปริมาณสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี AlCl3 colorimetric  การศึกษาพบว่าสารสกัดเมทานอลของลำต้นคัดเค้ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดทั้งวิธี DPPH (EC50 = 53.79 ± 2.72 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และ FRAP (3.42 ± 0.24 มิลลิกรัมวิตามินซีเทียบเท่าต่อกรัมสารสกัด) และสารสัดต้นคัดเค้ามีปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูงที่สุดด้วยเช่นกัน (430.22 ± 26.22 มิลลิกรัมกรดกาลิคเทียบเท่าต่อกรัมสารสกัด) ส่วนปริมาณสารกลุ่มฟลาโวนอยด์พบมากที่สุดในสารสกัดเอทิลอะซีเตตของใบคัดเค้า(123.39 ± 3.72 mg มิลลิกรัมเคอซิตินเทียบเท่าต่อกรัมสารสกัด) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สารสกัดลำต้นและใบของคัดเค้า เป็นสมุนไพรที่น่าสนใจ ควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีสำคัญที่มีผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆในลำดับต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ