บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

บทคัดย่อ

เข้าสู่ปีที่ 6 ของวารสารหมอยาไทยวิจัยหลังจากพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ฐาน TCI กลุ่ม 2 ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2563-2568 โดยในฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 นั้น ทางวารสารยังคงเปิดรับบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์บูรณาการ และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ฉบับละ 6 เรื่องเช่นเดิม โดยในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกจำนวน 6 บทความ ซึ่งฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความนิพนธ์ต้นฉบับ 5 บทความได้แก่  1) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ของสารสกัดคัดเค้า (Oxyceros horridus)  2) การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  3) ฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงรำคาญของสารสกัดจากเปลือกสะแกนา  4ประสบการณ์ในการใช้ยาหอมรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนของผู้สูงอายุ  5) การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  และบทความปกิณกะ 1 บทความ คือบทความเรื่อง ตัวยาในตำรับยาหอบหืดจากตำรายาแผนโบราณของร้อยตำรวจเอกเปี่ยม บุณยะโชติ


กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพต่อไป โดยบทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์หากเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์


 


 


บรรณาธิการวารสารหมอยาไทยวิจัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ