การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสของสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีบันทึกข้อมูลการใช้รักษาโรคเบาหวานทั้งหมด 8 ชนิด คือ ผักเม็ก ผักติ้ว กระโดนน้ำ มะเดื่อชุมพร บอระเพ็ด ยอบ้าน ขี้เหล็ก และดีปลาช่อน เพื่อหาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส และนำไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของตำรับยาชาชงการทดสอบฤทธิ์ใช้วิธีการสกัดทั้งหมด 4 วิธี คือ ต้มเดือด ต้มเคี่ยว สกัดด้วย 50%EtOH และสกัดด้วย 95%EtOH วิธีการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส โดยใช้เทคนิค colorimetric method ซึ่งเป็นการวัดค่าการดูดกลืนแสงของ p-nitrophenol (pNP) จากปฎิกิริยาของเอนไซม์กับสารตั้งต้นคือ P-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (pNPG) ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสกัดทั้งสี่ชนิด ให้สารสกัดให้ลักษณะและปริมาณของสารสกัดที่แตกต่าง สารสกัดดีปลาช่อนจะให้ปริมาณ %yield ที่สูงที่สุด และสารสกัดบอระเพ็ดให้ปริมาณ %yield ต่ำที่สุด สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสที่ดีที่สุด 3 ชนิดคือ เม็ก กระโดน ติ้ว มีฤทธิ์ยับยั้งที่ดีกว่า อะคาร์โบส  ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษารคเบาหวาน ดังนั้นผักพืชบ้านทั้ง 3 ชนิดจึงเหมาะสมแก่นำไปพัฒนาวิจัยเป็นตำรับยาต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ