การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในการสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร

Main Article Content

นาย สุเมต บุญสุด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการสุขาภิบาลอาหารโดยการใช้กระบวนการการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการเรียนสอนและทดลองปฏิบัติการใช้เครื่องมือทดสอบแบคทีเรียอย่างง่าย SI2 และแบบสำรวจการสุขาภิบาลร้านอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจำนวน 1 ห้องเรียนจำนวน 35 คนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน วัดผลการเรียนรู้จากประสิทธิภาพการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และการทวนสอบจากกรรมการประจำหลักสูตร จากการวิจัยพบว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 80 และผ่านการทวนสอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษาประกอบด้วยการมีวิธีสอนที่หลากหลาย การมีเทคนิคในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเหมาะสม การปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามสถานการณ์ สื่อการสอนที่ดี และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ต้องเพิ่มเติมความรู้ในส่วนของการเขียนรายงานและการอธิบายเพื่อทำความเข้าใจแก่ร้านอาหาร ในกรณีที่พบว่าร้านอาหารไม่ผ่านการตรวจประเมิน นอกจากนี้นักศึกษายังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทดสอบอย่างง่ายประกอบการใช้แบบตรวจร้านอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขทำให้ผู้ตรวจมีข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อช่วยในการอธิบายร้านอาหารเกี่ยวกับผลการตรวจร้านอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ